گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393

بسم الله الرحمن الرحیم

http://media.jamnews.ir/Original/1392/05/01/IMG04595219.jpg

http://www.askdin.com/gallery/images/2609/2_1151.jpg

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/arjang.JPG


همکاران ارجمند، برای ارتباط هر چه بیشتر با سرگروه های درسی و پرسش و پاسخ

در قسمت کلینیک مجازی درس به درس کلیک رنجه کنید.

با تشکر، علی ارژنگ


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/2.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/1.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره دوم

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2815%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2816%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2818%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2819%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2820%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2821%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2822%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2823%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2824%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2825%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2826%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2810%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2811%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
  کلینیک مجازی تاریخارتباط با سرگروه های درسی فنی حرفه ای و کار دانش

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2812%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2813%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2814%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%289%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%288%29.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره اول

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%281%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%282%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%284%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%285%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%286%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%287%29.bmp.bmpارتباط با سرگروه های درسی ابتدایی

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/3.bmp


برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی بهارستان ناحیه 2،
ارسال توسط کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی عصمت مهری
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 20 دی 1397

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی یازدهم انسانی

سرگروه  درس روانشناسی  بهارستان 2  :فاطمه عابدین

گزینه درست را انتخاب کنید . (5/1)

1- جمله ای که به صورت خردمندانه ای در پاسخ سوال مطرح می شود ....................... نام دارد .

الف ) نظریه                 ب) فرضیه                           ج ) نماد                     د ) مسله

۲ در روانشناسی به رفتارهایی که وابسته به آمادگی زیستی است .................. یا ................ می گویند .

الف ) رسش یا پختگی    ب) آمادگی خاص یا نهفته      ج ) وراثت یا ژنتیک      د )  هیچکدام

۳- هر چیزی که گیرنده حسی را تحریک کند ....................... نام دارد .

الف ) احساس             ب) محرک                        ج ) توجه                   د ) ادارک

درست یا غلط بودن جمله را مشخص کنید . (1)

4 مجموعه ای از قوانین علمی نظریه را تشکیل میدهد .     صحیح       غلط

5- واژه تبیین به چیستی قضیه اشاره دارد .                      صحیح       غلط

6- برای بازیابی اطلاعات از حافظه نشانه های درونی کارآمدتر از نشانه های بیرونی است . صحیح       غلط

۷- دخالت عوامل عاطفی بر حافظه همیشه به صورت مثبت است .                             صحیح       غلط

جاهای خالی را پر کنید . (1)

8- فرآیند بازنمایی اطلاعات موجود در حافظه ...................... نام دارد .

9- انتخاب یک محرک از بین محرکهای مختلف را ..................................... می نامند.

10- جدول زیر را کامل کنید . (2)

طفولیت

نوجوانی

کودکی اول

جوانی

۲-۷ سالگی

20-40 سالگی

۲ سال اول زندگی

۱۲-۲۰ سالگی

 

 

 

به سوالات پاسخ دهید .

11- هدف علم روانشناسی جیست ؟ (1)

12- شناخت پایه و عالی را توضیح دهید . (1)

13- روش های جمع آوری اطلاعات در روانشناسی را نام ببرید . (1)

14- روانشناسی رشد را تعریف کنید . (1)

15- عوامل موثر بر رشد را نام ببرید . (5/0)

16- چه عواملی بر رشد قبل از تولد تاثیر دارند (۴ مورد کافی می باشد) (1)

17- محرومیت حسی را توضیح دهید . (1)

18- احساس معمولا تحت تاثیر چه عواملی قرار می گیرد ؟ (75/0)

19-عوامل موثر در سازماندهی توجه را نام ببرید . (۴ مورد)(1)

20- نظریه پیروان گشتالت را توضیح دهید و بگویید واژه گشتالت به چه معناست؟ (25/1)

21- مراحل سه گانه حافظه را بیان نمایید . (5/1)

22- مهمترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت چیست ؟ (1)

23- انواع حافظه را با توجه به نوع اطلاعات نام ببرید . (5/0)

24- بازیابی اطلاعات از حافظه به چه عواملی بستگی دارد ؟ (1)

25- مراحل رمزگردانی در کودکان چه فرقی با بزرگسالان دارد ؟ (1)

 

 ....................................................................................................................

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی  یازدهم انسانی     

سرگروه  درس روانشناسی بهارستان 2 : فاطمه عابدین

به سوالات زیر پاسخ دهید 

1-  دلیل اصلی وجود تعاریف مختلف در روانشناسی چیست ؟ (75/0)

2- متغیر را تعریف کنید. (5/0)

3- اسلام مراحل رشد انسان تا 21 سالگی را چگونه تقسیم بندی می کند ؟ (5/1)

4-تفاوت فرضیه سازی در کودکی با نوجوانی به چه صورت است ؟ (1)

5-خود واقعی و خودآرمانی را توضیح دهید. (1)

6- خوگیری چیست ؟ (75/0)

7-عواملی که باعث ایجاد تمرکز می شوند را بیان کنید.(1)

8-اصول روانشناسی گشتالت را ذکر کنید. (1)

9- از خطاهای اداراکی چه نتایجی بدست می آید؟ (1)

10-انواع حافظه را نام ببرید. (5/1)

11-منظور از مطالعات چند حسی چیست ؟ توضیح دهید. (1)

12- بازیابی اطلاعات از حافظه به چه مواردی وابسته می باشد ؟ (1)

جاهای خالی را پر کنید.(5/5)

13-وقتی از مبدا به سوی مقصد در حال حرکت هستیم جریان رسیدن به هدف را ................ می گویند.

14-نظریه های علوم تجربی را براساس .................. و ...................... آن می سنجند.

15-عالی ترین مرتبه شناخت ..........................  و .......................... است.

16-یکی از تکالیف اصلی رشد در دوره نوجوانی شکل گیری ................... است.

17-حداقل انرژی لازم برای تحریک یک اندام حسی را ........................ می گویند.

18- بیشترین دریافتهای حسی توسط حس ................... صورت می گیرد.

19- یکی از ساده ترین شیوه های انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت ............... و ................  است.

20- مدت زمان نگهداری اطلاعات در حافظه ذخیره سازی یا .............................  نام دارد.

گزینه درست را انتخاب کنید.(5/1)

21-به هر نوع فعالیت قابل مشاهده جاندار ...............................  می گویند.

الف ) رفتار                         ب) تفکر                   ج ) فرآیند                د ) شناخت

22- از زمان تولد تا دو سالگی را می گویند.

الف ) کودکی اول                ب) طفولیت               ج ) نوزادی                د ) کودکی

23- در صورتی که محرکی را ردیابی کنندکه غایب باشد این حالت را ............................ می گویند.

الف ) خطای پونزو               ب) خطای مولر-لایر     ج )هشدار کاذب         د ) خطای ادراکی

جمله را به صحیح یا غلط مشخص کنید. (1)

24- واژه توصیف به چرایی موضوع مربوط می شود.                    صحیح            غلط

25-ترس از غریبها معمولا در 8-7 ماهگی بچه رخ میدهد.            صحیح            غلط

26-در پدیده آماده سازی ارایه محرک پیشین دریافت محرک بعدی را دشوار می کند.    صحیح            غلط

27- یادگیری با فاصله اثر تداخل را کاهش میدهد.                      صحیح            غلط

 

 ...................................................................................................................

بنام خدا

نمونه سوال استاندارد روانشناسی یازدهم انسانی

سرگروه درس روانشناسی  بهارستان 2 :فاطمه عابدین

گزینه درست را انتخاب کنید. (5/1)

1-  روانشناسی علمی در چه سالی و توسط چه کسی بنیانگذاری شد ؟

الف ) 1789 کندی      ب) 1879 جاحظ    ج) 1879 ویلهلم وونت      د) 1889 ابن سخون

2- کدام مورد از عوامل موثر بر رشد قبل از تولد نمی باشد ؟

الف ) سن مادر          ب ) فشار روانی      ج ) سن پدر                      د ) تغذیه

3- کدام گزینه جزء خطاهای حافظه نیست ؟

الف ) اضافه کردن      ب ) حذف کردن     ج ) گذشت زمان               د ) کدگذاری

درست یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. (75/0)

4- به فرآیند بازنمایی اطلاعات موجود در حافظه تفکر می گویند.      صحیح         غلط

5- به فرآیند تفسیر محرکهای انتخابی احساس می گویند.               صحیح         غلط

6- اولین علامت رشد اجتماعی کودک لبخند است که در 3-2 سالگی رخ می دهد.    صحیح         غلط

جاهای خالی را پر کنید. (1)

7- 40 تا 65 سالگی را ........................... می گویند.

8- آفت تمرکز ................................ است.

9- جدول را کامل کنید.

محرک  :

احساس :

توجه  :

هر چیزی که گیرنده حسی را تحریک کند.

انتخاب خاص از بین محرکهای مختلف

 

 

پاسخ دهید.

10- عالی ترین مرتبه شناخت چیست؟ (5/0)

11-فرضیه را تعریف کنید. (1)

12-ویژگیهای پردازش مفهومی را بنویسید.(75/0)

13-متداولترین نوع مصاحبه کدام است؟ (5/0)

14- تفاوت کار روانشناس با روانپزشک در چیست ؟ (1)

15-انواع تغییرات جنسی را در نوجوانی نام برده و توضیح دهید. (5/1)

16-رشد اجتماعی به چه فرآیندهایی اطلاق می شود؟ (5/1)

17-آستانه مطلق را توضیح دهید.(1)

18- توجه تحت تاثیر چند عامل یا مرحله است ؟ بیان کنید. (5/1)

19- چه عواملی می توانند اثر منفی توجه تقسیم شده را کاهش دهند؟ (1)

20- از خطاهای ادراکی چه نتایجی بدست می آید ؟  (1)

21-منظور از نشانه های درونی و بیرونی در بازیابی اطلاعات چیست؟ (1)

22- رمزگردانی به چند نوع تقسیم میشود ؟ نام ببرید. (5/1)

23-چهار مورد از راههای مطالعه که باعث داشتن حافظه بهتر میشود را بنویسید. (1)

24-کارکردهای مهم حافظه کار را بنویسید. (1)

 

 ارسال توسط سرگروه روان شناسی متوسطه2

 ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 18 دی 1397
فیلم برجسته کاری روی مس

 دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم
ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 دی 1397
1- دانش  آموزان  را درگیر بحث و کلاس  کنید  2- نگذارید  دانش  آموزان ضعیف  آخر  کلاس  ینشینند وقتی  از  بچه  های  آخر  کلاس  خواستید  که  بیایند جلوی  کلاس ،بیشتر  در  فعالیت  کلاس مشارکت  می کنند و عملکردشان بهتر  می شود .3- هایلایت کردن متن به  دانش  آموزان  کمک  می کند . 4- از دانش  آموزان  بخواهید فوری  بعد  از انتقال اطلاعات  ،آن ها را بازگو  کنند . مثلا  به یکی  از همکلاسی  های  خود  5- شگفت  زده  کردن  دانش آموزان قبل یا بعد از معرفی  محتوا به آن ها ،یاد آوری  مطالب  را برایشان  آسان تر  می کند .تعریف  کردن لطیفه  یا  نمایش فایل  ترفند های  خوبی اند 6 - بعضی  از دانش  آموزان  فهم  خود  را دست  بالا  می گیرند این  باعث  می شود  ناخواسته فکر  کنند متوجه  مطلبی  شده اند .از دانش  آموزان  بخواهید بعد از  5دقیقه  و 20ثانیه در بار ه ی چیزی  که فهمیده اند فکر کنند  و یاداشت  بردارند این  کمک  می کند  تا  متوجه شوند چه شکاف هایی  در  دانسته  هایشان هست و شکاف  ها را  پر  کنند حواستان  باشد  که  این  تکنیک  برای مو ضو عات   ساده  کار ساز  نیست . در  چنین  مواردی  ازشان توضیحات  مفصل تر بخواهید .7- دانش  آموزان  را  مجبور  نکنید که  موقع  جواب  دادن به  سوالات  به  شما  نگاه کنندارسال توسط سرگروه پایه چهارم
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 16 دی 1397
همه  آدم ها  بیست  تا  انگشت دارند . هر آدمی بیست  تا  انگشت  دارد .

دو جمله بالا  هم  معنی  اند  . این  جمله ها  را ممکن  است  از زبان  خیلی ها  بشنویم البته ممکن است در  اطراف  خود  دیده  یا  شنیده  باشیم  که  آدم هایی  هم  هستند  که  انگشتا نشان  بیشتر  و یا  کمتر  از بیست تاست .این افراد ممکن  است به طور مادر  زادی  تعداد بیشتر و یا  کمتر ی انگشت داشته باشند و یا  طی یک  حادثه  ،بعضی  از  انگشتان خود را از دست  داده باشند . بنابر این این قاعده که  ((هر آدمی  بیست  تا انگشت  دارد ))موارد  استثنایی هم دارد .اما  معمولا به خاطر  وجود  این استثنا نمی گوییم که  این جمله  اشتباه  است حتی  ممکن است چنین  جملاتی  را  د نوشته  های علمی  ببینیم .حتماً اگر به  صحبت  های  خود و اطرافیان خود بیشتر دقت کنیم ،چنین  جملاتی  را زیاد  خواهیم شنید .((جملاتی  که  یک قاعده کلی را بیان می کند ،در حالی  که آن  قاعده  استثاهایی  هم دارد )) و اگر  کمی  بیشتر  دقت  کنیم ، می بینیم  مردم  با این  که  ممکن است  از  وجود  استثنا هم آگاه باشند ،معمولا  نمی  گویند  که  این  جمله  اشتباه  است مثلا  ممکن  است  یکی بگوید که (رنگ برگ درختان در  فصل بهار  سبز است )و ما هیچ  اعتراضی  نکنیم  ،با وجود اینکه  می دانیم  (درختانی  هم هستند  که  برگ  هایشان  اصلاً سبز  نیستند )،زبان  ما-یعنی  زبانی  که  با استفاده  از آن  حرف  می زنیم  -خیلی هم  دقیق نیست .اما  حواسمان باشد که زبان ریاضی  - یعنی  زبانی که  درباره  عددها و شکل  ها و موجودات ریاضی  دیگر  حرف  می زنیم -کاملا  دقیق  است . (جمله  همه  اعداد اول  فرد هستند )فقط  یک  استثنا دارد .یعنی  فقط یک  عدد اول  وجود دارد که  فرد  نیست :و آن  عدد 2است .بی شمار عدد اول  دیگر غیر از  2همگی  فرد  هستند .با وجود این ،در زبان ریاضی جمله (همه  اعداد اول  فرد  هستند جمله ای  نا درست است )مگر  اینکه  بگوییم ( همه  اعداد اول  به  جز یکی از  آن ها ، فرد هستند )زبان  ریاضی  از دقت  زیادی  برخوردار  است . حواسمان  باشد  که  وقتی  به زبان ریاضی  حرف  می زنیم،قواعد آن را رعایت کنیم و ما هم دقیق باشیم . به خصوص وقتی از کلمات (همه و هر ) استفاده  می کنیم حواسمان  به  موارد  استثنا باشد


ارسال توسط سرگروه پایه چهارم
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 13 دی 1397

به اطلاع کلّیۀ همکاران و هنرآموزان گرامی می‌رساند پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برگزاری کارگاه آنلاین نرم افزار MAYA جزییات برگزاری کارگاه به شرح زیر اعلام می گردد:

 

  1. همکاران جهت ثبت نام حضور در این کارگاه می بایست از طریق لینک زیر اقدام نمایند: لینک ثبت نام کارگاه آنلاین کشوری مایا برگزار کننده شهر تهران
  2. با توجه به آنلاین بودن کارگاه نحوۀ استفاده و دانلود نرم افزار اسکایپ از طریق لینک روبرو در دسترس می‌باشد: لینک دانلود برنامه های مورد نیاز برای کارگاه آنلاین رفع اشکال مایا
  3. ساعت شروع کارگاه 16 (4 بعدازظهر) و در تاریخ 17 دی ماه (دوشنبه) می‌باشد.


ارسال توسط سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای و کار و دانش
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 9 دی 1397
مقاله زیر جهت استفاده همکاران قرار داده شده امیدوارم مورد استفاده واقع شود
ارسال توسط سرگروه طراحی و دوخت
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 9 دی 1397
با سلام
به اطلاع هنرآموزان علاقمند به همکاری با گروه های آموزشی میرساند که سرگروه درسی رشته طراحی و دوخت روزهای سه شنبه هر هفته آماده دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران ارجمند می باشد.قطعا همکاری شما ما را در پیمودن این راه استوارتر می کند.

با تشکر: سرگروه طراحی و دوخت مینا مجلسی


ارسال توسط سرگروه طراحی و دوخت
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 9 دی 1397
یکی از روش های مفید و اثربخش در آموزش ریاضی استفاده از دست سازه است. دست سازه ها یکی از ابزارهای کمک آموزشی محسوب می شود که در فرآیند یاددهی و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد و به بهبود آموزش و درک عمیق تر مطالب کمک می کند. دست سازه ها می توانند به صورت آماده تهیه شوند مانند: چرتکه ، چوب خط و .... و یا توسط معلمان یا دانش آموزان تهیه شوند مانند: طلق های شفاف ، شکل های کاغذی ، حجم های هندسی و...
دست‏ سازه‏ ها می‏ توانند در آموزش برخی از مفاهیم ریاضی که ارائه آنها به صورت توضیحات کلامی، نمادین و یا تصویری برای دانش ‏آموزان مبهم هستند، مورد استفاده قرار گیرند. از دست سازه‏ ها می‏ توان برای حل مساله و طرح مساله در ریاضیات  استفاده کرد. همچنین به کمک دست سازه‏ ها می توان برخی از بد فهمی‏ هایی که ممکن است دانش آموزان  با آن‏ها مواجه شوند، برطرف نمود. 
در زیر تصویر چند نمونه از دست سازه های دانش آموزان را مشاهده می کنیم:
                                                  


                                          
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
 به اطلاع همکاران می رساند:
دبیرخانه اسـتانی علوم تجربی دوره اول متوسـطه، در نظر دارد آزمون آنلاین از  کتاب راهنمای علوم تجربی پایه نهم را برگزار نماید.
 تاریخ برگزاری آزمون بزودی اعلام خواهد شد.
فایل pdf راهنمای علوم نهم برای مطالعه همکاران تقدیم می گردد.


ارسال توسط سرگروه علوم تجربی متوسطه اول - اسدپور

فایل Pdf    راهنما معلم   پودمان الگوریتم 

فایل Pdf   راهنما معلم    پودمان ترسیم با رایانه

فایل Pdf  راهنما معلم  پودمان بازیهای رایانه ای

فایل Pdf  راهنما معلم     پودمان برق

فایل راهنما معلم پودمان عمران

فایل راهنما معلم پودمان خودرو

رشد و تکامل کودک

فایل راهنما معلم صنایع دستی

فایل Pdf راهنما معلم هدایت تحصیلی


ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 دی 1397
 آزمون عملکردی چیست ؟

آزمون عملکردی چیست ؟

آزمون های عملكردی چیست؟

- تکالیف و آزمون های عملکردی ،
آموخته های فراگیر را در حیطه های مختلف در عمل به کار می گیرد و فراگیر طی انجام آن نشان می دهد تا چه اندازه در کاربرد
 آموخته ها تواناست.

- سنجش عمکرد دانش آموز از طریق درگیرکردن او در تکالیف عملی ، چیزی فراتر از تعاریف سنتی ، مثلاً حفظ کردن و کنفرانس دادن در کلاس است .

این نوع سنجش به هر نوع فعالیت یا کار خلاقانه ی دانش آموز می پردازد که از طریق آن می تواند آن چه را آموخته است ، به نمایش بگذارد و یا بیان کند. تکالیف عملی می تواند به صورت تکالیفی باشد که در  

 زمان کوتاه یا طولانی قابل انجام است.

چرابایدازآزمون های عملكردی استفاده كنیم ؟

- در فلسفه ی آموزش سازنده ،
رشد دهنده و پویا ، مهم ترین مسئله مشارکت دادن دانش آموز در تشکیل و تعیین هدف فعالیت هایی است که در فرایند یادگیری او به کار گرفته
می شود. ( جان دیویی ، 1983 )

- تلفیق تکالیف عملی در برنامه ی آموزشی دانش آموز و تبدیل او به یک « فراگیر فعال » باعث می شود تا رغبت و انگیزه ی لازم برای مشارکت در فرایند یادگیری را پیدا کند.

بدنه ی اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا
دانش آموز در آن درگیر شود یا ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند و از او بخواهد که راه حلی ارائه کند

مزایای استفاده ازآزمون های عملكردی

1- فرصت هایی برای کاربرد دامنه ی وسیعی از مهارتها ، از جمله مهارت تحقیق فراهم می کند.

2- فرصت هایی برای طرح پرسش های باز – پاسخ فراهم می کند.

3- امکان جمع آوری دلایل مستند برای قضاوت در مورد حدود توانایی های دانش آموز را فراهم می کند.
( کاری که از عهده ارزشیابی های سنتی خارج است.)

 4- فرصت های ارائه کارهای خلاق را برای دانش آموزان فراهم می کند.

5- از طریق آزمون عملکردی ، دانش آموز آموخته های خود را در دنیای واقعی به کار گرفته و جهت کسب مهارتهای سطوح بالا که در حل مسائل روزمره ی زندگی به کارش می آید ، ترغیب می شود.

معایب استفاده ازآزمون های عملكردی

1- انجام آن برای دانش آموز زمان بر است.

2- دانش آموزان مختلف ممکن است به روش های مختلف فعالیت را انجام دهند و کار قضاوت و بارم بندی معلم را مشکل کنند.

3- عملکرد دانش آموزان در فعالیت های معینی ارزشیابی می شود.

4- طراحی فعالیت ها زمان بر و متفاوت از روال عادی کار معلمان است و معلمان بر این کار آموزش ندیده اند.

انواع آزمون های عملكردی (گرانلاند1988)

1- آزمون عملکرد کتبی

2- آزمون شناسایی

3- آزمون عملکردی در شرایط شبیه سازی شده

4- نمونه کار

آزمون عملكرد كتبی

این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تأکید دارد.

مثال : طراحی سیم کشی اتاق – نوشتن یک داستان کوتاه – رسم یک نمودار ستونی براساس اطلاعات داده شده

این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعیت های عملی یا شبیه سازی تأکید دارد.

مثال : طراحی سیم کشی اتاق – نوشتن یک داستان کوتاه – رسم یک نمودار ستونی براساس اطلاعات داده شده

آزمون شناسایی (identification test)

- مشخص کردن اشکال مداری که لامپ آن روشن نمی شود.

- مشخص نمودن وسایل و مراحل انجام یک آزمایش شیمی

- تشخیص تلفظ درست یک کلمه در زبان انگلیسی یا روش درست حل یک مسئله ی ریاضی

انجام عملكرددرشرایط شبیه سازی شدهsimulated performance ) )

در این آزمون از فراگیر خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا خیالی ، همان اعمالی را انجام دهند که در موقعیت های واقعی
ضروری اند.

مثال 1:

شیوه های کاری که برای کمک به یک مصدوم انجام می دهد . – انجام تنفس مصنوعی روی یک مصدوم

مثال 2:

در آموزش رانندگی ، قبل از آن که فراگیر عمل رانندگی را شروع کند، او را در اتومبیلی مشابه اتومبیل واقعی قرار می دهند تا اعمال رانندگی را تمرین کند.

در آموزش رانندگی ، قبل از آن که فراگیر عمل رانندگی را شروع کند، او را در اتومبیلی مشابه اتومبیل واقعی قرار می دهند تا اعمال رانندگی را تمرین کند.

نمونه كار work sample 

روش نمونه کار نزدیک ترین روش سنجش به عملکرد واقعی است . فراگیر در محیط طبیعی سنجش می شود.

مثال : آزمون رانندگی در شرایط واقعی – آزمون دقت دانش آموز در کار با مواد شیمیایی – ترجمه درس زبان انگلیسی – در درس ریاضی ساخت یک مکعب با ابعاد معین

چگونگی طراحی آزمون های عملكردی

در طراحی آزمون های عملکردی معمولاً باید به سه قسمت اصلی توجه شود.

این سه قسمت شامل :

الف ) تکلیف عملی

ب ) برگه ی ارزشیابی

ج ) سیستم نمره گذاری

الف) تكلیف عملی

بدنه ی اصلی آزمون عملکردی فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا دانش آموز در آن درگیر شود یا ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند و از او بخواهد که راه حلی ارائه کند.

مثالها :

چرا در این مدار لامپ روشن نمی شود.

غلط های دستوری این نامه را تصحیح کن.

اشکال متن ترجمه شده را تصحیح کن .

حجم این پارچ آب را با هر شکلی که می دانید محاسبه کنید.

ب) برگه ارزشیابی

دانش آموز ، ایده‌، راه حل ، شیوه کار ، نقشه کار
و ... را روی برگه ی ارزشیابی منعکس می کند.
 

معلم با توجه به هدف های آزمون عملکردی که از قبل مشخص است ، معیار ارزشیابی را مشخص می کند.

ارزشیابی آزمون عملکردی بسیار مهم است و معمولاً قسمت مشکل این نوع ارزشیابی است.

به جای تعیین نمره برای معیارهای سنجش
می تواند به صورت توصیفی قضاوت کنید. این قضاوت ممکن است به صورت ذیل باشد :

عالی ، خوب ، متوسط یا در حدانتظار ، بیش از حد انتظار ، کم تر از حدانتظار ، کامل ، قابل قبول ، ناتمام و ...ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 5 دی 1397

به اطلاع دبیران محترم مدارس دوره اول متوسطه می رساند گروه ریاضی دوره اول متوسطه مجری برگزاری طرح های زیر است :

·         طرح شروع خوب:

ارسال فیلم تدریس درفضای واقعی کلاس درس و با حضور دانش آموزان به همراه طرح درس – حداکثر به مدت 15 دقیقه

·         طرح ارزشیابی:

ارسال فیلم ارزشیابی انجام شده به همراه کلیه مستندات (نرم افزار ، دست سازه ها،رسانه های آموزشی و....) – حداکثر به مدت 15 دقیقه

دبیران ریاضی در اجرای طرح ارزشیابی درنظرداشته باشند که: ارزشیابی صرفا برگزاری آزمون کتبی نیست هدف از ارزشیابی سنجش میزان یادگیری در دانش آموزان است.

زمان ارسال آثار 5 اسفند

(همکاران بزرگوار اطلاعیه مربوط به این طرح ها به مدارس ارسال شده حتما دریافت اطلاعیه مربوطه را پیگیری نمائید)ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 دی 1397
 

در مثال زیر یک نمونه از الگوریتم های ریاضی با سه شرط آورده شده است:

مثال : الگوریتمی بنویسید که سه عدد از ورودی دریافت شود و تعیین شود که این اعداد می توانند اضلاع مثلث باشند یا خیر.

۰- شروع.

۱- a وb وc را از ورودی بگیر.

۲- اگر a>b+c به ۷ برو.

۳- اگر b>a+c به ۷ برو.

۴- اگرc>a+b به ۷ برو.

۵- بنویس ” بلی “.

۶- به ۸ برو.

۷- بنویس ” خیر “.

۸- پایان.

کاروفناوری نهمارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 دی 1397

English Teaching Methods

Throughout the history of teaching languages a number of different teaching approaches and methodologies have been tried and tested with some being more popular and effective than others. If you’re just beginning your TEFL career, it would be beneficial to be familiar with a few of these.

The Direct Method

If you’ve ever heard the Direct Method being taught, you may have rightly mistaken it for some sort of military drill, which is not far off as it was first established in France and Germany in the early 1900’s to assist soldiers to communicate in a second language quickly.

The direct method of teaching English is also known as the Natural Method. It’s used to teach a number of different languages not just English, and the main idea of the Direct Method is that it only uses the target language that the students are trying to learn.

Its main focus is oral skill and it is taught via repetitive drilling. Grammar is taught using an inductive way and students need to try and guess the rules through the teacher’s oral presentation.
Today popular forms of the Direct Method are Callan and Berlitz
.

The Grammar Translation Method

Just like its name suggests, this method of teaching English is grammar heavy and relies a lot on translation. This is the traditional or ‘classical’ way of learning a language and it’s still commonly used when learning some languages. Some countries prefer this style of teaching and the main idea behind this method is that the students learn all grammar rules, so they’re able to translate a number of sentences. This is particularly common for those students who wish to study literature at a deeper level.

The Audio Lingual Method

The Audio Lingual Method otherwise known as the New Key Method or Army Method is based on a behavirourist theory that things are able to be learned by constant reinforcement. However, just like in the army when someone behaves badly (or in this case bad use of English), the learner receives negative feedback and the contrary happens when a student demonstrates good use of English.

This is related to the Direct Method and just like its predecessor it only uses the target language. The biggest difference between the Audio Lingual Method and the Direct Method is its focus of teaching. The Direct Methods focuses on the teaching of vocabulary whereas the Audio Lingual Method focuses on specific grammar teachings.

The Structural Approach

As the name suggests, the method is all about structure. The idea is that any language is made up of complex grammar rules. These rules, according to this approach need to be learnt in a specific order, for example the logical thing would be to teach the verb “to be” prior to teaching the present continuous which requires using the auxiliary form of the verb “to be.”

Suggestopedia

This is a behaviourist theory and related to pseudoscience. This method relies heavily on students’ belief about the method’s effectiveness. This theory is intended to offer learners various choices, which in turn helps them become more responsible for their learning.

It relies a lot on the atmosphere and the physical surroundings of the class. It’s essential that all learners feel equally comfortable and confident. When teachers are training to use the Suggestopedia method, there’s a lot of art and music involved. Each Suggestopedia lesson is divided into three different phases – 1. Deciphering 2. Concert Session 3. Elaboration.

Total Physical Response

Total Physical Response, otherwise known as TPR is an approach that follows the idea of ‘learning by doing’. Beginners will learn English through a series of repetitive actions such as “Stand up”, “Open your book”, “Close the door”, and “Walk to the window and open it.” With TPR, the most important skill is aural comprehension and everything else will follow naturally later.

Communicative Language Teaching (CLT)

The idea behind this approach is to help learners communicate more effectively and correctly in realistic situations that they may find themselves in. This type of teaching involves focusing on important functions like suggesting, thanking, inviting, complaining, and asking for directions to name but a few.

The Silent Way

The Silent Way emphasises learner autonomy. The teacher acts merely as a facilitator trying to encourage students to be more active in their learning. The main of this way of teaching is for the teacher to say very little, so students can take control of their learning. There’s a big emphasis on pronunciation and a large chunk of the lesson focuses on it. This method of learning English follows a structural syllabus and grammar, vocabulary and pronunciation are constantly drilled and recycled for reinforcement. The teacher evaluates their students through careful observation, and it’s even possible that they may never set a formal test as learners are encouraged to correct their own language errors.

Community Language Learning

This is probably one of the English teaching methods where the student feels the safest as there’s a great emphasis on the relationship and bond between the student and teacher. Unlike a lot of the other methods and approaches of teaching English as a Second Language, a lot of the L1 (mother tongue) is used for translation purposes.

Task Based Language Learning

The main aim of this approach to learning is task completion. Usually, relevant and interesting tasks are set by the teacher and students are expected to draw on their pre-existing knowledge of English to complete the task with as few errors as possible.

The Lexical Approach

The Lexical syllabus or approach is based on computer studies that have previously identified the most commonly used words. This approach in teaching focuses on vocabulary acquisition and teaching lexical chunks in order of their frequency and use. Teachers of the Lexical Approach place a great emphasis on authentic materials and realistic scenarios for more valuable learning.ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
(تعداد کل صفحات:194)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید