گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397

تعریف آزمون های عملکردی:

بنابه تعریف ، آزمون های عملکردی بامهارت سروکار دارد،مهارت دراستفاده ازفرآیندها و شیوه های اجرایی و نیزمهارت درتولید فرآورده(گرانلاند،1988).برای مثال :دروس علوم بامهارت های آزمایشگاهی،دروس ریاضی بامهارت های حل مسله ،دروس فارسی وزبان های خارجی با مهارت های برقراری ارتباط ،دروس علوم اجتماعی با مهارت هایی چون استفاده از نقشه و نمودار و کار در گروه سروکار دارند.

در رابطه با سنجش ، به طور کلی هدفهای آموزشی و یادگیری را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

در رابطه با سنجش ، به طور کلی هدفهای آموزشی و یادگیری را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1)هدف هایی که به دانستن درباره امورمربوط می شود(مثلاازمیکروسکوپ برای مطالعه جانداران کوچکی که باچشم مسلح دیده نمی شونداستفاده می شود)2)هدف هایی که به دانستن نحوه عمل یاانجام کاری مربوط می شود(مثل کارکردن بامیکروسکوپ)

حال آن دسته ازآزمون هایی که می کوشندتابسنجندکه چگونه کسی می تواند کاری راانجام دهدغالباآزمون های عملکردی نام دارند ودسته دیگری از آزمون ها که دامنه وصحت دانش شخص رابسنجدآزمون های کتبی نامیده می شوند.

ویژگی های اساسی آزمون های عملکردی:

1)تاکیدبرکاربسته دانش درمحیط های واقعی یاشیه واقعی

2)تاکیدبرسنجش مستقیم یادگیری

3)استفاده ازوسایل واقعی

4)تشویق به تفکرباز

انواع آزمون های عملکردی:

آزمون های عملکردی رامعمولا به چهاردسته تقسیم می کنند.

1)آزمون های عملکردی کتبی

2)آزمون های عملکردی شناسایی

4)نمونه کار

در اینجا به طور مختصر درمورد هریک از آزمون های فوق توضیح می دهیم وسعی می کنیم ازهرکدام چندمثال دردروس مختلف بیان می کنیم.

الف)آزمون های کتبی-  عملکردی

مادرابتدای بحث گفتیم که آزمون های کتبی فقط برای سنجیدن دانش افراداست امامی توانیم برای سنجش عملکرد نیزاز انواع آزمون هایعنی کتبی عملکردی استفاده کنیم فرق اصلی آزمون های کتبی وعملکردی کتبی دراین است که درآزمون های عملکردی کتبی عمومابه کاربست دانش ومهارت درشرایط شبیه سازی شده یاموقعیت های طبیعی تاکیدمی شوددرصورتی که آزمون های کتبی فقط بردانش تاکیدمی شود.

درزیربه نمونه هایی ازاین نوع آزمون اشاره شده است:

1)طراحی یک مداربرقی2)طراحی یک لباس3)تهیه یک نمودارستونی4) نوشتن یک داستان کوتاه5)کشیدن یک نقشه آب وهوایی6)کشیدت رسم دردرس ریاضی7)نوشتن خلاصه ای ازفیلم نمایش داده شده

ب)آزمون عملکردی شناسایی

آن چه به آزمون شناسایی شهرت داردانواع وکاربردهای مختلفی دارددربعضی مواقع می توان ازیادگیرنده خواست تایک ابزاریادستگاه یاقطعه یاماده و...راشناسایی کندیاکارآن راتوصیف نمایددرمواقع دیگرمی توان یادگیرنده رابامشکلی مواجه ساخت ماننداتصال دریک دستگاه برقی وازاوخواست تاعیب کارراشناسایی نموده وان را رفع نماید

مثال هایی دیگرازاین نوع آزمون:

1)پیداکردن غلط های املایی یک متن2)مشخص نمودن رودهاودریاجه هاروی یک نقشه3)مشخص نمودن صحت وسقم عملیات یک جذردردرس ریاضی4)شناسایی اجزای یک گل

ج)آزمون های عملکردی شبیه سازی

دراین نوع آزمون هادرشرایط غیرواقعی ازدانش آموزخواسته می شودکه فعالیتی راانجام دهدمثلا1)ازدانش آموزخواسته می شودنامه ای رابنویسدودرپاکت قراردهدومطابق معمول نشانی ومشخصات خودراروی پاکت بنویسدودرصندوق بیندازداین صندوق می توانددرکلاس درس به طورنمایشی ساخته ونصب شود2)دانش اموزان درزمینه های مختلف یک نقش بازی می کنند(ایفای نقش)3)درشرایط آزمایشی باوسایل خاص یک مدارساده الکتریکی طراحی واجرانماید4)کمک های اولیه ماننددادن شوک،تنفس مصنوعی رابرروی ماکت انسانی انجام بدهد.

آزمون های عملکردی نمونه کار:

دراین نوع آزمون ها ازدانش آموزان خواسته می شودحاصل فعالیت عمل خودراارایه دهندیایک عملی رادرشرایط وتقعی وطبیعی انجام دهندبه همین خاطراین آزمون نزدیک ترین روش سنجش به عملکردواقعی یادگیری درمحیط های طبیعی است مثلا:

1)دردرس حرفه وفن دانش آموزان برق کشی یک اتاق را انجام می دهند

2)دردرس ریاضی یک مکعب می سازند

3)دردرس علوم ماده شیمیایی جدیدبسازد

4)روزنامه دیواری تهیه کند

59پروهی ازسنگ ها  ،برگ هایااشیا ی دیگرراجمع آوری یاطبقه بندی نماید

6)متنی راترجمه کند

7)شعری بسراید

8)درموردموضوع خاصی سخنرانی نماید

9)وضوگرفتن رابه طورعملی انجام دهد

آزمون های عملکردی ازنطرمدت زمان موردنیازبرای انجام به دودسته تقسیم میشوند:

1)کوتاه مدت(ایسنگاهی):درحقیقت به مدت زمان کمی نیازدارندومعلم درکلاس آنها رااجرامی نماید

2)بلندمدت(پروژه)برای انجا م ان به مدت زمان بیشتری ازجلسه ملاس نیازدارندمانندتهیه یک روزنامه دیواری یاتحقیق که ممکن است یه یک ماه وقت نیازداشته باشد

آزمون های عملکردی ازنظرنحوه اجرانیزمی توانندبه دوصورت انجام گیرند:

1)فردی2)گروهی

درهنگام طراحی آزمون های عملکردی بایدبه نکات زیرتوجه کنید:

1)هدف هایی راکه باآزمون های عملکردی بایدسنجیده شون برگزینیدیعنی هدفهایی که هم برحسب عملکردقابل اندازه گیری هستندوهم دارای شرایط عملکرد وهم ملاک عملکردهستند

2)موقعیت های آزمون راواقع بینانه برگزینیدیعنی همه جوانب امرراازنظرملاحظات اقتصادی،زمانی،انسانی و...درنظربگیرید

3)از راهنمایی ها ودستورالعمل هلیی که به روشنی موقعیت آن رامشخص می کنداستفاده نماییدوبه اطلاع دانش آموزبرسانیدبرای این منظورگرانلاند(1988)مواردزیرپیشنهادکرده است:

الف)مقصودازآزمون(هدف)

ب)موادوتجهیزات

ج)جریان آزمون شامل:1)عملکردموردانتظار2)شرایط وتجهیزات3)محدوده زمانی

د)روش نمره گذاری

ه)ازروش ها وفنون گوناگون مشاهده به خوب استفاده کنید

چگونه آزمون های عملکردی راطراحی کنیم:

لازم به ذکراست که به اطلاع خوانندگان عزیزرسانده شودکه درمنابع مختلف آزمون های عملکردی راازنظرشکل ظاهری به شیوه های متفاوتی طراحی کرده اندکه البته ازنظراصول تفاوتی باهم ندارندوبه همین خاطرماچارچوبی راپیشنهادمی دهیم که تلفیقی ازمنابع مختلف درطراحی آزمون های عملکردی باشد.درطرح تلفیقی وپیشنهادی مارعایت نکلت زیرتوصیه می شود:

1)طرح کلی آزمون

2)برگه تکلیف که به دانش اموزداده می شود

3)برگه دانش اموزجهت انتقال طرح ،ایده ،نقشه یانوشتن مراحل کار

4)برگه ارزشیابی

حال به تشریح هرکدام ازمواردبالاپرداخته،درپایان نیزنمونه هایی از آزمون های طرح شده رابیان کرده ایم

1)طرح کلی آزمون:درطرح کلی آزمون که درحقیقت طراحی اولیه آزمون می باشدمامشخصات کلی آزمون،اهداف ،وسایل موردنیاز،تکلیف،دستورالعمل .نحوه ارزیابی مشخص می نماییم جهت تسهیل درکارجدول زیرپیشنهادمی کنیم((البته این جدول مخصوص خوددبیر است))

چهارچوب کلی یک آزمون عملکردی (پیشنهادی)

نام درس:     پایه تحصیلی:

نوع آزمون:                   موضوع آزمون:

نحوه اجرا:        مدت زمان:

مشخصات کلی آزمون

 

1-اهداف آزمون

 

2-متدوابزارموردنیاز

 

3-تکلیف ودستورالعمل

 

4-ارزیابی

حال به توضیح در مورد هر کدام ازموارد خواسته شده در جدول قبل می پردازیم:

1)منظور از اهداف آزمون این است که ما دنبال سنجیدن چه چیزی هستیم مثلا اگر ما در مورد کار با فشارسنج میباشد. پس اهداف ما عبارتند از:الف)سنجش میزان اگاهی دانش اموز از فشارخون.ب)سنجش میزان مهارت دانش اموز در اندازه گیری فشار ارایه أن.

2)منظور ازمواد وابزاراین است که گیرنده آزمون تمام موادوابزارووسایل موردنیاز آزمون راپیش بینی وآماده کند.مثلا:درآزمون گرفتن فشار،فشارسنج،گوشی پزشکی وکاغذومدادموادوابزارموردنیازاست.

3)منظورازتکلیف وفعالیت آن چیزی است که انتظارداریمدانش آموزانجام دهدکه بایدبه طورجداگانه نیزبرروی برگه ای تحت عنوان برگه تکلیف نوشته شده وهمراه دستورالعمل به دانش آموزداده شود.درمردمثال فشارسنج:دانش آموزعزیزوسایل درروی میزچیده شده اند:الف)شماابتدانام وسایل رابنویسید.ب)به کمک این وسایل فشارخون دوست خودرااندازه بگیرید.ج)مراحل کارخودرادرچندجمله دربرگه دانش آموزبنویسید.د)بعدازانجام کاروسایل راسرجای خودبرگردانیدتادیگران هم استاده کنند.

4)ارزیابی مهمترین قسمت آزمون های عملکردی است که هم به شکل کمی وهم به شکل کیفی انجام می گیرد.

مابایدبراساس تکالیفی ودستورالعمل هایی که به دانش آموزداده ایم کاراورانیزموردقضاوت قراردهیم درموردمثال فوق جدول زیرپیشنهادکی شود:

 

 

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

ملاک ارزشیابی

ردیف

 

 

 

 

دانش آموزوسایل رابه خوبی شناسایی کرده است

1

 

 

 

 

مراحل کاررادرست انجام داده است

2

 

 

 

 

دقت وظرافت به خرج داده است

3

 

 

 

 

نکات ایمنی رارعایت کرده است

4

 

 

 

 

درحفظ وسایل دقت کرده است

5

 

 

 

 

پس ازانجام کاروسایل به سرجای خودبرگردانده ا ست

6

 

 

 

 

اگرکاربه شکل گروهی بوده است میزان همکاری گروهی چپونه بوده

7

 

 

 

 

کاررابااعتمادبه نفس انجام داده

8

 

نظرنهایی ارزیابی کننده

 
ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات