گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه مجریان و هنرآموزان رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه در سال سوم از استقرار نظام جدید آموزش های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و نیز تحقق رویکرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی در فرآیند آموزشی، به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر کتاب پایه دهم چاپ 95 نسبت به چاپ های بعدی و با توجه به آموزش رایانه کتاب کار و فناوری از پایه ششم، تمامی دروس شایستگی های فنی کارگاهی 8 ساعته در هر سه پایه رشته شبکه و نرم افزار رایانه می تواند از ابتدای سال تحصیلی 98-97 به صورت موازی اجرا شود.
ارسال توسط سرگروه کامپیوتر فنی و حرفه ای و کار و دانش
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397

بنیامین فرانکلین (Benjamin Franklin) در سال 1706 میلادی در بوستون، ماساچوست آمریكا به دنیا آمد. او یک دیپلمات، دانشمند، سیاستمدار و صاحب چاپخانه بود. شهرت او بیشتر به سبب کارهایی است که در زمینه برق انجام داد و برقگیر را اختراع کرد. فرانكلین در سال 1790 درگذشت. او هرگز تا پایان عمر 84 ساله اش دست از پژوهش در زمینه های علمی نکشید و در پی کشف یا اختراع بود. یکی از سرگرمی های این دانشمند بزرگ طرح جدول های سحرآمیز بود. جدولی که در زیر مشاهده می شود یکی از جدول های سحرآمیز اوست. فرانکلین برای طرح این جدول از عدد های پی در پی 1 تا 64 استفاده کرده است:

 

45

36

29

20

13

4

61

52

19

30

35

46

51

62

3

14

44

37

28

21

12

5

60

53

22

27

38

43

54

59

6

11

42

39

26

23

10

7

58

55

24

25

40

41

56

57

8

9

47

34

31

18

15

2

63

50

17

32

33

48

49

64

1

16

 

از شگفتی های این جدول سحرآمیز این است که حاصل جمع هشت عدد هر ردیف افقی یا هر ستون عمودی 260 است. تفاوت جدول فرانکلین با جدول های سحرآمیز دیگر در این است که حاصل جمع عدد های هر یک از قطر های آن برابر با حاصل جمع هر ردیف یا هر ستون جدول نیست ولی این جدول شگفتی های دیگری داد که آن را بسیار سحر آمیز کرده است.

حاصل جمع هر مستطیل 4*2 و 2*4 برابر 260 است.

حاصل جمع اعداد درون هر دو مربع 2*2 برابر 260 است.

اگر اعداد درون مربع 2*2 موجود در ستون وسطی را با دو مستطیل 1*2 موجود در همان ردیف با یک ستون فاصله از طرفین با هم جمع کنیم حاصل باز هم 260 خواهد بود . این قاعده به صورت عمودی نیز برقرار است.

اگر اعداد درون مربع 2*2 موجود در ستون وسطی را با دو مستطیل 1*2 موجود در همان ردیف با دو ستون فاصله از طرفین با هم جمع کنیم حاصل باز هم 260 خواهد بود . این قاعده به صورت عمودی نیز برقرار است.

به نظر می رسد حالات مشابه دیگری هم وجود داشته باشد که با بررسی و تفحص بیشتر می توان به آنها دست یافت. با این حال با توجه به ضیق وقت امکان تکمیل آن میسر نگردید.

در پایان این مقاله را با سخنی از مبتکر این جدول سحرآمیز به اتمام می رسانم:

«اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد یا کاری کن که قابل نوشتن باشد.»

منابع و ماخذ

1)      جهانشاهی،ایرج،بازی با عدد، نهران، انتشارات فاطمی،چاپ اول، 1369.

2)      www.rahpoo.com

3)      www.gutenberg.org

 ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
فصل اول:روان شناسی ،تعریف وروش مطالعه
1-چه موضوعات وپرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟ پاسخ: چگونه یادمی گیریم؟علل فراموشی
چیست؟ چگونه می توانیم حافظه خودراتقویت کنیم؟ علل عدم تمرکز وحواس پرتی چیست؟علل استرس،پرخاشگری،کاهش اعتمادبه
نفس،بدشکل پنداری،توهم،بی نظمی،بی انگیزگی،اختلالات مختلف ذهنی وروانی،....چیست؟
-2
چه عواملی می تواند درموفقیت افراددرتخصص ورشته شغلی شان موثرباشد؟ پاسخ:چگونگی مطالعه،میل به
پیشرفت،ویژگی های شخصیتی،قدرت اراده وسخت کوشی،سبک زندگی وتربیتی والدین،نظم درامور،علاقه به کار،برنامه ریزی،شرایط
محیطی وسازمانی،امنیت روانی و....
-3
تفاوت پاسخ های علم روان شناسی با پاسخ های عامیانه نسبت به پرسش های روان شناسانه چیست؟پاسخ:پاسخ های
علمی توسط متخصصین با روش های دقیق،منظم،هدفمند،قابل تکرار،باقاعده وقابل سنجش به دست می آیند.
-4
منظورنماد درعلوم مختلف چیست؟پاسخ: پدیده ای که به کمک آن پیام ومفهومی راانتقال می دهیم مثلا وقتی می گوییم
بیماریعنی کسی که علایم حیاتی او ازتعادل خارج شده است.واژه بیماریک نماد است وبرداشت ما ازحالات وویژگی های یک شخص
بیمارمیشود پیام ومفهوم
-5
سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟ پاسخ: -1مسئله -2فرضیه -3اصول یاقوانین -4نظریه
-6
فرضیه را تعریف کنید: پاسخ: جمله ای خبری درپاسخ به پرسش، به صورت خردمندانه ومبتنی بردانش وتجربه که میزان صحت
یاعدم صحت آن نامشخص است.
-7
رابطه بین مسئله وفرضیه چگونه است؟ پاسخ:رابطه ای دوسویه است یعنی ازیک سوفرضیه پاسخی است درخصوص مسئله طرح
شده وازسوی دیگرخودممکن است سوالات ومسایل جدیدی را به وجودآورد.
-8
درچه صورتی فرضیه به قانون تبدیل می شود؟ پاسخ: درصورتی که فر ضیه ها درجریان پژوهش تاییدشوند.
-9
نظریه چیست؟نظریه ها رابرچه اساسی می سنجند؟ پاسخ : مجموعه ای ازقوانین علمی مرتبط باهم یک نظریه را به وجودمی
آورند.نظریه های علوم تجربی رابراساس سودمندی وکاربردپذیری می سنجند.
-11
نظریه ها درچه سطوحی وجوددارند؟ پاسخ: دوسطح: -1سطح صوری:ساختارظاهری ونحوه نگارش نظریه -2سطح تجربی:جنبه
تجربه پذیری،پژوهش پذیری ونتایجی که به دست آمده است.
-11
هدف علم روان شناسی چیست؟ پاسخ: توصیف،تبیین،پیش بینی وکنترل رفتاروفرایندهای ذهنی انسان
-12
منظورازتوصیف درعلوم تجربی چیست؟پاسخ:بیان دقیق وروشن ویژگی های مفهوم موردنظردرجریان پژوهش(بیان خصوصیات
وچیستی مفاهیم و واژه های به کاررفته درفرایندپژوهش)
-13
تبیین موضوع درعلم روان شناسی به چه معنایی است؟ پاسخ: یافتن چرایی ودلایل ایجادیک پدیده روان شناختی(یافتن
عوامل موثردربروز یک پدیده)
-14
رسیدن به پیش بینی وکنترل یک پدیده به چه عاملی بستگی دارد؟ پاسخ:به چگونگی توصیف وتبیین پدیده مورد مطالعه
بستگی دارد.

-15چرا روان شناسی درتوصیف وتبیین پدیده ها، نسبت به سایرعلوم تجربی با دشواری های بیشتری روبه رواست؟
پاسخ :
پدیده های روان شناختی تحت تاثیرعلل مختلفی قراردارندوموضوع مورد مطالعه این علم انسان است که پیچیده ترین موضوعات
به حساب می آید.
-16
هدف نهایی همه علوم تجربی چیست؟ پاسخ : پیش بینی وکنترل پدیده های موردبررسی
-17
کدامیک ازجملات زیرتوصیف وکدامیک تبیین هستند؟ الف)جریان رسیدن به هدف یک فراینداست.ب)تقسیم
یک تخمک به دوجنین موجب شکل گیری دوقلوهای همسان می شود. ج)دوقلوهای همسان ویژگی های وراثتی
یکسان دارند. د) تغییرات درونی محرک ها وجذابیت آنها باعث ایجادتمرکز می شوند. پاسخ:
الف)توصیف ب)تبیین
ج)توصیف د) تبیین
-18
چراپیش بینی وکنترل پدیده های روان شناختی دشوارترازمفاهیم فیزیکی است؟ پاسخ: چون پدیده های روان شناختی
نسبت به پدیده های فیزیکی از توصیف،تبیین وشفافیت کمتری برخوردارند.
-19
برای رسیدن به شناخت ازچه منابعی استفاده می شود؟ پاسخ : -1استفاده ازدیدگاه صاحب نظران (افرادمتخصص وباتجربه
دراین زمینه) -2استفاده از روش های شهودی(فراحسی وعرفانی که قابل تعمیم نیست وجنبه شخصی وموردی دارد.) -3استفاده از روش
های استدلال ومنطق (خرد)-4استفاده ازروش های علمی ،تجربی (عینی،دقیق،قابل تکرار،قابل اندازه گیری)هستند.
-21
اشتباه برخی از دانشمندان علوم تجربی در منابع کسب شناخت چیست ؟ پاسخ: چون برخی ازپدیده ها رانمی
توانندازطریق روش علمی بررسی کنند به انکاروجوداین پدیده ها می پردازند.مثلا پدیده های روح ،وحی،رویاهای صادقه و...توسط
برخی ازآنها انکارمی شوند.
-12نوع منابع شناختی افرادزیررامشخص سازید: الف)وقتی فردازطریق الهام روحی فرضیه ای درخصوص یک پدیده
می سازد. ب)وقتی برمبنای پیشینه قدما فرضیه ای ساخته می شود .ج)وقتی فرد براساس برداشت عقلی به تنظیم
یک فرضیه وپاسخ می پردازد.د)وقتی فرددریک جامعه آماری به جمع آوری وتحلیل اطلاعات می پردازد. پاسخ:
الف)روش شهودی وفراحسی ب)روش استنادبه دیدگاه صاحب نظران ج)روش استدلال منطقی وخرد د) روش علمی
-11کاربردی ترین تعریف روش علمی چیست؟ پاسخ: فرایندجستجوی باقاعده ونظام داربرای مشخص کردن یک موقعیت نامعین
-12منظورازفراینددرتعریف روش علمی چیست؟ پاسخ:جریان رسیدن به هدف ومراحلی که ازابتداتاانتها دراین خصوص انجام می
شود.
-12چه تفاوتی بین یک دانشمندبا یک فردعادی درمواجهه بایک مسئله وجوددارد؟ پاسخ :مواجهه یک دانشمندبا یک مسئله
هدف مند،باقاعده وروش،منظم ومرحله داراست.
-12منظورازواژه موقعیت نامعین درتعریف روش علمی چیست؟پاسخ:موقعیت هایی که مبهم هستند وپژوهشگربا انجام روش
علمی درصددروشن ساختن وشفاف سازی آن است تا ابهامات زدوده شوند.
-26
منظورازتعریف عملیاتی درروش های علمی چیست؟ مثال بزنید. پاسخ:متغییرهای به کاررفته درفرضیه ها وفرایندجستجوی
علمی به طوردقیق وبه دور ابهام بیان شوندمثلا اگر درپژوهشی مفروض شود: بین پایگاه اقتصادی افرادوگرایش به پرخاشگری
درنوجوانان رابطه وجوددارد،باید مشخص شود که منظورازپایگاه اقتصادی دقیقا چیست.چه نوع رفتارهایی پرخاشگری محسوب می
شوندوکدام دامنه سنی نوجوان نامیده می شود.
-27
چرادرروش های علمی نیازمندتعریف عملیاتی هستیم ؟ پاسخ:چون ازطریق تعریف عملیاتی اندازه گیری متغییرها باسهولت
ودقیق ترانجام می شوند.

-28کدام نوع ازواژه ها آسان ترتعریف عملیاتی می شوندوکدام نوع با دشواری بیشتری روبه روهستند؟ پاسخ: واژه
هایی که جنبه مادی وطبیعی دارند دقیق تر وجزیی ترتعریف می شوند تا واژهایی که جنبه انسانی ،اجتماعی وروانی دارند. مثلا تعریف
اتم،سلول وکلسترول ساده ترازتعریف واژه هایی همچون فرهنگ ،بحران هویت واضطراب است.
-29
منظور از واژه متغییر درروش های علمی چیست؟ پاسخ:خصوصیت وصفتی که نسبی است وازموقعیتی به موقعیت دیگرتفاوت
دارد.مثلا سن یک متغییراست که از فردی به فرد دیگر واززمان ومکانی به زمان ومکان دیگر متفاوت است.
-31
چرادرروان شناسی نظریه های مختلفی ارایه می شود؟ پاسخ:چون دانشمندان این علم از زوایای گوناگونی به موضوعات
روان شناسی می نگرند.
-31
اکثر روان شناسان روان شناسی رادرآغاز قرن بیستم چگونه تعریف می کردند؟ پاسخ : علم مطالعه زندگی روانی ،ذهن
وهوشیاری
-32
جامع ترین تعریف روان شناسی رابنویسید: پاسخ: علم مطالعه رفتاروفرایندهای ذهنی(شناخت)
-33
رفتارچیست؟پاسخ: هرنوع فعالیت موردمشاهده جاندار
-34علم روان شناسی درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی چه موضوعاتی است؟ موضوعاتی مانند حافظه، یادگیری، رشد ذهنی،
ترس، عاطفه، علاقه، انگیزه، تعارض و عوامل مؤثر در ارتباط با این ها.
-35
علم چیست؟ دانش های قابل اثبات، قابل سنجش و قابل انتقال و تجربه که به صورت دقیق انجام می شود.
-36
منظور از باور های غیر علمی چیست؟ باور هایی که از ملاک های علمی برخوردار نیست.
-37
شیوه و روش علمی چیست؟ فرایند جست و جوی منظم برای شناخت یک موقعیت نا معین.
-38
نظریه ها چگونه به وجود می آیند؟و چه ویژگی هایی دارند؟ ابتدا مسئله و موضوعی طرح می شود سپس در پاسخ به
مشکل فرضیه ساخته می شود و پس از اثبات فرضیه ها قانون درست می شود و در پایان از جمع چند اصل و قانون نظریه
درست می شود و هر نظریه باید سودمند و کاربرد پذیر باشد.
-39
هدف اصلی علم روان شناسی چیست؟ توصیف تبیین کنترل و پیش بینی رفتار انسان.
-41
منظور از تبیین در علم روان شناسی چیست؟ وقتی مهم ترین علل بروز یک پدیده وچراییِ به وجودآمدن آن بررسی
شود تبیین انجام می شود.
-41
مهم ترین دلایل دشواری علم روان شناسی چیست؟ -1گسترس و تنوع موضوعات آن -2همانندسایر علوم قابل پیش
بینی و کنترل نیست -3علل پیدایش پدیده های روانی بسیار پیچیده و به هم تنیده هستند.
-42
انواع نظریه ها از نظر سطح چگونه است؟ -1نظریه های صوری که از نظر ساختار و نحوه ی نگارش مورد بررسی قرار
می گیرند -2نظریه هایی که از نظر تجربی و پژوهشی، قابل سنجش و اندازه گیری هستند.
-43
دلایل موفقیت افراد در زندگی چیست؟ میزان تلاش علاقه نظم انگیزه اراده شخصیت و....
-44
علم روان شناسی را تعریف کنید؟ علم مطالعه ی رفتار و فرایند های ذهنی که به شناخت می رسند.
-45
احساس، ادراک، توجه، حافظه، تفکر و شناخت را تعریف کنید؟
الف) احساس تحریک گیرنده ی حسی ب) ادراک درک و فهم احساس
ج) توجه انتخاب یک محرک احساس شده د)حافظه توانایی نگه داری اطلاعات
ه) تفکر فرایند بازنمایی اطلاعات حافظه(برقراری رابطه بین اطلاعات) و)شناخت مجموع
ادراک.توجه.حافظه وتفکر
-46
شناخت عالی را تعریف کنید. فرد با استفاده از انواع تفکر به شناختی می رسد که شناخت عالی است مانند یک قاضی
که با توجه کلیه دریافت ها،تحلیل ها می تواندبه شناختی برسد که براساس آن می تواند حکمی صادرکند.
-47
منظور از پردازش اطلاعات چیست؟ اطلاعات به گونه ای در کنار هم قرار گیرند که به فهم منجر شود.
-48
پردازش ادراکی و مفهومی چیست؟ ادراکی: دریافت ویژگی های ظاهری و حسیِ محرک/ مفهومی: هرگاه به ویژگی
های مشترک محرک ها دست یابیم به پردازش مفهومی رسیده ایم.
-49
هر یک از متفکران اسلامی زیر درباره ی کدام مباحث روان شناسی به طرح دیدگاه پرداخته اند؟
جاحظ به معرفی ابزار شناخت(عقل، حس، شهود) می پردازد.
ابن سحنون به معرفی اهداف آموزشی و وظایف معلم می پردازد.
کندی به معرفی نفس و شیوه های آن می پردازد(به شیوه ارسطو).
فارابی به تأثیر متقابل فطرت و آموزش می پردازد و علوم را هماهنگ می کند.
ابن سینا به معرفی ادراک حسی، شناخت عقلی، تفاوت های فرد، استعداد، خود شناسی، آموزش و تشویق می
پردازد.
-51
تعدادی از سایر مشاهیر که درباره ی نفس و شناخت نظرداشته اند را نام ببرید. سعدی، مولوی، خواجه نصیرالدین
طوسی، ابن خلدون.
-51
منظور از تعریف عملیاتی چیست؟ در هر روش علمی پژوهشگر باید متغیرهای به کار رفته در فرضیه را به طور دقیق
تعریف کند تا با سهولت بیشتری قابل اندازه گیری باشد. مثلا در فرضیه ی پرخاشگری جوانان موجب کاهش اعتماد به
نفس آنها می شود باید دقیقا تعریف کنیم که کدام گروه سنی جزء جوانان هستند، کدام رفتار پرخاشگرانه حساب می
شود و اعتماد به نفس چه ویزگی هایی دارد.
-52
دیدگاه قرآن درباره ی حیات انسان و عامل تغییر چیست؟ حیات دنیوی و حیات اخروی که آرامش حقیقی درآخرت
است و عامل تغییر خود انسان است.
-53
اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط چه کسی، کجا و چه زمانی تأسیس شد؟ توسط ویلهلم وونت آلمانی در قرن19
-54
از نظر پژوهشگران اسلامی درباره ی نفس انسان چه نتیجه ای گرفته می شود؟ بیشتر این تحقیقات جنبه ی صوری
نظریه پردازی است و از جنبه ی تجربی و پژوهشی دقیق بهره مند نیست.
-55
مغز انسان به چند ناحیه تقسیم می شود و هر کدام چه وظایفی برعهده دارد؟
مغز پیشین در فرایند ذهنی، رفتاری و حافظه اثر دارد.
مغز میانی هماهنگی بین اعضای بدن، خواب و توازن شنوایی را برعهده دارد.

مغزپسین درزمینه ی اطلاعات دیداری وحرکات حسی مربوط به آن فعالیت می کند وتوازن حرکتی وبینایی
وحسی رابه عهده دارد.
-56
هر یک از بخش های زیر به چه فعالیتی می پردازد؟
لیمبیک به حافظه، انگیزه، هیجان می پردازد.
تالاموس اطلاعات حسی را رِله می کند و به قشر مخ می رساند.
هیپوتالاموس رفتارهای حیاتی انسان مانند تغذیه، جنگیدن، جفت گیری، فرار کردن و....
بصل النخاع به کنترل فعالیت قلب، هضم، بلعیدن و تنفس می پردازد.
قشر مخ به تفکر و فرایند های شناختی می پردازد.
پل مغزی ارتباط بین اعضای بدن را فراهم می کند.
-57
نیم کره های چپ و راست مغر هر کدام چه نوع فعالیت هایی را انجام می دهند؟ نیم کره ی راست به دانش معنایی
انسان می پردازد و نیم کره های چپ به زبان آموزی می پردازد.
-58
انواع سکته چیست؟ -1سکته ی کم خونی که ناشی از بافت های چربی در رگ هاست -2پارگی رگ های خونی که
ناشی از جداره ی رگ هاست.
-59
اثرات آسیب های مغزی چیست؟ -1اختلال درشناخت -2اختلال عروقی -3تومر مغزی(نئوپلاسم)
-61
چهار قطعه ی قشر مخ را نام ببرید و بگویید هر کدام به چه فعالیتی می پردازد؟
آهیانه(ملاج) پردازش حرکات پس سری پردازش حرکات دیدنی
پیشانی پردازش تفکر(ادراک، حافظه، توجه) گیجگاهی پردازش اطلاعات شنیداری
-61
روش جمع آوری اطلاعات در روان شناسی را نام ببرید. مشاهده مصاحبه پرسشنامه آزمون.
-62
روش مشاهده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ -1دقیق و دور از پیش داوری باشد -2در محیط آزمایشگاهی صورت
بگیرد -3از مشاهده در رفتار حیوانات و انسان ها استفاده می شود.
-63
ویژگی های پرسشنامه چیست؟ -1دقیق و معتبر باشد -2به صورت نمره گذاری باشد -3با پاسخ های آن با احتیاط رفتار
شود.
-64
در چه صورتی از مصاحبه استفاده می شود؟ بعضی از موضوعات را نمی توان از قبل برای مشاهده تعیین کرد و باید در
جریان مصاحبه به آن رسید یا بعضی از موضوعات را نمی توان با پرسشنامه مطالعه کرد.
-65
انواع مصاحبه را توضیح دهید. -1مصاحبه ی ساختار یافته و نظام دار که مصاحبه ای است که در آن سؤالات از پیش
تعیین شده و شبیه پرسشنامه است. ولی اطلاعات بیشتر نسبت به پرسشنامه به دست می آورد. -2مصاحبه ی بدون نظام یا
بدون ساختار که فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کند و اطلاعات عمیق اخذ می شود.
-66
آزمون ها چه روش های هستند و چه ویزگی هایی باید داشته باشند؟ ابزاری هستند که به کمک آنها ویژگی های
روانی و کیفی را به صورت کمّی و عدی در می آورد و فرایند های پیچیده ای دارد. ویژگی ها: -1دقیقا چیزی را باید
اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده -2در دفعات متعدد نمره و پاسخ یکسانی داشته باشند.

-67تعدادی از مهم ترین شاخه ها و گرایش های روان شناسی را بنویسید. روان شناسی تربیتی بالینی رشد و خانواده
کودک ورزشی اجتماعی.
-68
روان پزشک کیست؟ کسی که پس از دوره ی پزشکی در زمینه ی اختلالات روانی، تشخیص و درمان آن سه سال
آموزش می بیند و دارو تجویز می کند.
فصل دوم: روان شناسی رشد
-2جنبه های مختلف رشد را بنویسید. جسمانی(قد، وزن و...). هیجانی(ابراز خشم، عاطفه و محبت) اجتماعی(روابط با دیگران)-
اخلاقی(احترام به حقوق دیگران)
شناختی(تفکر و ویژگی های آن).
-1منظور از فراخنای زندگی چیست؟ به تغییرات مختلف زندگی و پیش بینی آن در طول زندگی گفته می شود.
-2روان شناسی رشد را تعریف کنید. شاخه ای از علم روان شناسی است که فراخنای زندگی را از تشکیل نطفه تا مرگ مطالعه می
کند.
-2روان شناسی رشد تحت تأثیر چه عواملی است؟ عوامل زیستی و ژنتیکی عوامل محیطی و یادگیری.
-2دو قلو های همسان و ناهمسان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ دو قلو های همسان از یک تخمک به وجود آمده اند ولی دو قلو های
ناهمسان از دو تخمک مجزا به وجود آمده اند.
-6منظور از عوامل وراثتی چیست؟ عواملی هستند که صفاتی را به صورت نهفته در فرد قرار می دهند تا طی شرایط مناسب آشکار
شوند.
-7منظور از رسش یا پختگی در روان شناسی چیست؟ به آمادگی زیستی که برخی از رفتار ها را شکل می دهد رسش می گویند مثلا
کودک تا به سن حدود یک سالگی نرسیده از نظر جسمی نمی تواند راه برود.
-8منظور از عوامل محیطی در روان شناسی رشد چیست(با مثال)؟ عوامل بیرونی که بر جنبه های رشد اثر می گذارد که مهم ترین
آن یادگیری است. سن در اثر پذیری از عوامل محیطی در تأثیرگذاری در یادگیری مهم است.مثلا با افزایش سن تأثیر گذاری
عوامل محیطی افزایش می یاید یا کودک تک فرزند نسبت به کودکی که در خانواده ای پرجمعیت بزرگ می شود ازدایره لغات
کم تری برخوردار است.
-9عمر انسان به چند دوره تقسیم می شود؟ -1دوره ی کودکی که خود به سه بخش تقسیم می شود. طفولیت(تولد تا دو سالگی)
کودکی اول(دو سالگی تا هفت سالگی)، کودکی دوم(هفت سالگی تا دوازده سالگی) -2دوره ی نوجوانی(دوازده سالگی تا بیست
سالگی) -3دوره ی جوانی که به سه بخش تقسیم می شود. جوانی یا بزرگ سالی اول(بیست سالگی تا چهل سالگی)، میان
سالی یا بزرگ سالی دوم(چهل سالگی تا شصت و پنج سالگی) ، پیری(شصت و پنج سالگی به بالا).
-2۱اسلام رشد را به چند دوره تا بیست و یک سالگی تقسیم می کند؟ -1هفت سال اول به نام دوره ی سروری -2هفت سال دوم
فرمانبرداری -3هفت سال سوم وزارت (دوره ی اول کاملاآزاد
دوره ی دوم باید ارزش ها ورفتار زشت وزیبا را به اوفهماند
دوره ی سوم از او به عنوان مشاور کمک گرفت).
-22نطفه(زیگوت) چگونه تشکیل می شود؟ از اسپرم پدر و تخمک مادر که بارور شده است.
-12چه عواملی بر رشد قبل از تولد تأثیر می گذارد؟ سن مادر تغذیه ی مادر فشار های عصبی مادر ارتباط معنوی مادر با خدا آلودگی
محیطی مادر
دارو های مصرفی مادر.
-22در باره ی دوره ی کودکی چه احادیثی بیان شده است؟ امام صادق (ع) می فرمایند: آموزش رستگاری از دوره ی کودکی باید
شروع شود. و حضرت علی(ع) می فرمایند کسی که در کودکی تعلیم نبیند در بزرگ سالی به ارجمندی نمی رسد.
-22شاخص ترین جنبه های رشد دوره های کودکی چیست؟ رشد حرکتی و جسمانی که پر سرعت ترین دوره ی زندگی
است(بیشترین میزان رشد جسمانی در یک سال اول است).
-22رشد شناختی کودک شامل چه توانایی هایی و فرایندهایی می شود؟ توانایی های زبانی توجه ادراک حافظه استدلال
قضاوت تصمیم گیری.
-26رشد هیجانی کودک چه اشکالی دارد؟ خشم، ترس، محبت و آرامش که شکل ساده ی آن هستند و احساس پشیمانی ، ترحم و
سپاسگزاری که هیجان های مرکب هستند.
-27رشد هیجانی کودک با هیجانات حیوانی چه تفاوتی دارد؟ آگاهانه تر، متنوع تر، رشد یافته تر است و با محیط تعامل وسیع تری
دارد.
-28چه عواملی در جنبه ی گروهی، رشد زبانی کودک را تحت تأثیر قرار می دهد؟ محیط بازی، اسباب بازی های فرد، بازی های
گروهی و روابط خانوادگی.
-29رشد اجتماعی در دوره ی کودکی چه ویژگی هایی دارد؟ اولین علائم اجتماعی لبخند سه ماهگی است که در هشت ماهگی
جدایی از مادر و ترس از غریبه به آن اضافه می شود و در کودکی دوم بازی های گروهی ایجاد می شود.
-1۱رشد اخلاقی در دوره ی کودکی چگونه است؟ فرایند رشد اخلاق کودکی در ابتدا جنبه ی خوب و بد و قدرت تشخیص از
قوانین اجتماعی را ندارد و به تدریج به درستی رفتار از نظر جامعه پی می برد.
-21دوره ی نوجوانی چه دوره ای است و حوزه های اساسی رشد جسمانی آن را بنویسید؟ سن دوازده تا بیست سال که بین دو دوره
ی کودکی و بزرگ سالی است
تغییرات قد، وزن، رشد اندام داخلی و استخوانی و عضلانی با بلوغ شکل می گیرد.
-22رشد جسمانی نوجوان چه ویژگی هایی دارد؟ -1ناگهانی بودن و با سرعت افزایش یافتن -2بلوغ جنسی ورسش جنسی(تغییراتی
که مربوط به جنسیت فرد است).
-12رسش جنسی شامل چه نوع تغییراتی است؟ ویژگی های جنسی اولیه که جنبه ی اندام و توانایی های تولید مثل را در بر می گیرد
مثلا اندام های جنسی رشدمی کنند
ویژگی های جنسی ثانویه که جنبه ی جزئی درویژگی های صوری فرد دارد مثل رویش
مو،تغییر صدا.
-12ویژگی های شناختی دوره ی نو جوانی را بنویسید. -2گسترده و شگفت انگیز است -2برای اولین بار تفکر فرضی و قدرت
فرضیه سازی ایجادمی شود -3تفکر فردجنبه ی احتمال گراونسبی می شود(جنبه ی ذهنی پیدا می کند) -4توجه نوجوان گزینشی

تر است -5تمرکز و قدرت بازداری یا منع محرک های نا مرتب را دارد -6به دنبال فرا حافظه(تقویت حافظه است) -7
سرعت تفکر افزایش می باید -8ارزیابی، نظارت و مقایسه(پردازش مفهومی) بیشتری دارد.
-12تغییرات شناختی نوجوان چه پیامد هایی دارد و نیازمند چه توصیه هایی است؟ -1نسبت به انتقاد حساس است پس نباید در
جمع از او عیب جویی کرد. -2نسبت به خود احساس منحصر به فرد بودن دارد پس باید ویژگی های او را پذیرفت تا در زمان
مناسب تعادل پیدا کند. -3حالت کمال گرایی، آرمان گرایی و عیب جویی دارد پس باید محاسن و معایب او را با هم پذیرفت.-4
در تصمیم گیری های روزمره دچار مشکل می شود پس نباید به جای او تصمیم گرفت و تنها الگوی او باشیم.
-16رشد هیجانی دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -1تحریک پذیری نوجوانان به علت تغییرات هورمونی و فیزیولوژی
افزایش می یابد -2هیجانات نوجوان به سرعت تغییر می کند -3گاهی هیجانات نوجوان به رفتار های پرخطر منجر می شود -4
نیازمند مهارت های کنترل خشم و ورزش کردن است تا هیجانات مخرب نباشد.
-17رشد اجتماعی نوجوان چه ویژگی های دارد؟ گرایش نوجوان به گروه همسالان بیشتر از گذشته می شود و بسیار لذت بخش می
شود و هویت اجتماعی نوجوان شکل می گیرد یعنی با عضویت در گروه های مختلف با نقش ها، تکالیف و حقوق بشر بیشتر آشنا
می شود.
-18رشد اخلاقی در دوره ی نوجوانی چه ویژگی هایی دارد؟ -1بیشترین تحول اخلاقی و ارزشی در دوره ی نوجوانی شکل می
گیرد -2احساس خود مختاری و استقلال نسبت به والدین با مسائل اخلاقی و ارزشی درگیر می شود -3هویت نوجوان با
ویژگی های دینی و ارزشی شکل می گیرد.
-19چگونه شناخت به اخلاق منتهی می شود؟ هرگاه شناخت به عقاید، باورها و ارزش های فرد تبدیل شود و او را به عملی وا دارد.
-2۱خود واقعی و خود آرمانی چیست؟ ویژگی هایی که فرد خود را با آنها می شناسد خود واقعی است ولی ویژگی هایی که دوست
داریم داشته باشیم و جنبه ی رؤیا پردازانه دارد خود آرمانی است.
-22نوجوانان برای نزدیک کردن خود واقعی به خود آرمانی چگونه عمل می کنند؟ با تخیل و رؤیا پردازی از
تلاش بیشتر شانه خالی می کنند و دچار افت عملکرد تحصیلی می شوند.
-21ساختارکروموزمیک زیگوت پسروزیگوت دختر چگونه است؟ پاسخ: 44+xyپسر 44+xxدختر
فصل سوم : احساس،توجه،ادراک
-2منظور از محرومیت حسی چیست؟ شرایطی که هیچ کدام از گیرنده های حسی به وسیله ی محرک بیرونی تحریک نشود(.به دلیل
آزار دهنده بودن، نوعی شکنجه تلقی می شود).
-1محرک چیست؟ هر پدیده ای که گیرنده ی حسی را تحریک کند.
-2ویژگی های احساس چیست؟ -1احساس برای حفظ بقای موجود زنده ضروری است -2هرگاه موضوعی از طریق چند حس
دریافت شود، دریافت قوی تر و ماندگار تر است -3تنوع محرک ها لذت بخش است.
-2منظور از آستانه ی مطلق چیست؟ حداقل محرک و انرژی برای تحریک گیرنده ی حسی.
-2منظور از تیز بینی چیست؟ توانایی مشاهده و تشخیص جزئیات به صورت مستقیم(.یکی از دلایل تصادف درشب کاهش تیز بینی
است)
-6بزرگ ترین دستگاه حسی انسان چیست؟ پوست.
-7حس بویایی و حس شنوایی چگونه فعالیت می کنند؟ از ارتعاش مولکول های هوا پرده ی گوش تحریک می شود حس شنوایی و
از ذرات گازی شکل هوا که از هوا سنگین ترند احساس بویایی به وجود می آید.
-8دلیل ضعف بویایی انسان نسبت به سایر موجودات چیست؟ -1حفره های بینی از گیرنده های بویایی کم تری برخوردارند -2
گیرنده های بویایی در انتهای حفره ی بینی هستند -3انسان روی دو پا می ایستد.
-9حس لامسه چه مشخصاتی را دریافت می کند؟ زبری و نرمی انعطاف اشیاء برجستگی وزن ابعاد فرورفتگی.
-2۱چه عواملی در احساس درد مؤثر است؟ عوامل شخصیتی فرهنگ حساسیت نقاط بدن.
-22منابع توجه رابنویسید. -1محرک های بیرونی -2اطلاعات موجود درحافظه -3سبک پردازش وانتظاراتی که ازاین پردازش وجود
دارد.
-21منظور از پدیده نوک زبانی چیست؟ در این پدیده محرک لازم برای تحریک وجود دارد ولی به طور کامل ادراک و بیان
آگاهی صورت نمی گیرد.
-22منظور ازپدیده ی آماده سازی چیست؟شناخت محرک معینی تحت تأثیرمحرک های پیشین یا شبیه که به دریافت بعدی کمک
می کند.
-22عوامل مؤثر در تمرکز و عوامل مؤثر در عدم تمرکز کدامند؟ برای ایجاد تمرکز -1تنوع و شرایط جذاب موجب تغییر درونی
برای تمرکز نسبت به محرک ها می شود -2انگیختگی ذهنی موجب ایجاد تمرکز و دقت می شود / دو عامل نیز موجب عدم
تمرکز می شود -1آشنایی قبلی با محرک و موضوع مورد توجه(به طور نسبی موجب خوگیری شده باشد) -2یکنواختی و
عادت نسبت به موضوع.
-22عوامل مؤثر در ایجاد انگیختگی ذهنی چیست؟ تغذیه نیازهای زیستی اهداف و اهمیت دادن.
-26چه تفاوتی بین توجه و تمرکز وجود دارد؟ توجه لحظه ای است ولی تمرکز لحظاتی است که مدت آن بیشتر از توجه است.
-27توجه چه کارکرد هایی و پیامد هایی دارد؟ -1موجب ردیابی درست علامت ها و جلو گیری از حواس پرتی می شود -2
موجب توانایی فرد برای حفظ محرک ها در یک دوره ی زمانی طولانی می شود -3موجب جست و جوی دقیق و سریع می شود.
-28در هر موقعیت توجه چند نوع علامت می تواند وجود داشته باشد؟ -1علامت هدف که فردی می خواهد به آن برسد -2
علامت انحرافی که حواس فرد را پرت می کند.
29منظور از هشدار کاذب چیست؟ موقعی که محرکی وجود نداشته باشد ولی آن را ردیابی کنیم.
-1۱عوامل مؤثر بر سازماندهی توجه متمرکز چیست؟ -1هر چه آهاهی بیشتر باشد توجه، ارادی تر است -2انجام همزمان چند
تکلیف به کاهش توجه منجر می شود -3انجام طولانی یک فعالیت تمرکز را کاهش می دهد -4استفاده از حواس مختلف برای
یک فعالیت توجه را بیشتر می کند -5انجام دادن تکالیف همزمان و شبیه هم توجه را کاهش می دهد.
-12آیا همه ی احساسات به ادراک و تفسیر منجر می شود؟ خیر همه ی آنچه احساس می کنیم تفسیر نمی شود و همه ی آنچه
ادراک می کنیم احساس نشده است.
-11منظور از خطاهای ادراکی چیست؟ تفاوت و هماهنگ نبودن احساس با ادراک.
-12وجود خطاهای ادراکی نشانگر چیست؟ آنچه که حس می کنیم لزوما چیزی نیست که در ذهن ادراک شده است.
-12از خطاهای ادراکی چه نتایجی به دست می آید؟ -1ادراک با احساس متفاوت است -2خطای شناختی در صورت خطای زیاد
می تواند وارد نظام ذهنی فرد شود.
-12مکتب گشتالت در روان شناسی چه نظریاتی دارد؟ معتقدند کل، بیشتر از جمع اجزا است و نمی توان با بررسی و استفاده از روش
های جزئی به درک کاملی از پدیده ها رسید. کل فراتر از اجزا است و شامل تأثیر روابط هم می شود.
-16برخی از اصول مکتب گشتالت را بنویسید. -1اصل مجاورت: یعنی در کنار هم بودن چند شیء آنها را در ذهن انسان به
صورت یک گروه نشان می دهد. -2اصل مشابهت: در این اصل انسان ها سعی می کنند اشیاء و پدیده های شبیه به هم را در یک
طبقه قرار دهند. -3اصل استمرار: در این اصل افراد تمایل دارند پدیده ها را پیوسته و متصل به هم ببینند. -4اصل
تقارب: در این اصل نواقص را به صورت کامل می بینیم. -5ادراک: به شدت با پردازش افراد ارتباط دارد(پردازش ادراکی و
پردازش مفهومی در ارتباط و تشخیص افراد متفاوت است. -6محرک های بیرونی از طریق ادراک معنادار می شود.
فصل چهارم : حافظه وعلل فراموشی
-1حافظه با تفکرچه ارتباطی دارد؟ پاسخ : تاحافظه ای نباشد تفکری شکل نمی گیرد.زیرا حافظه ابزار(اطلاعات ومواد) مورد نیاز
برای تفسیر،تجزیه وتحلیل،قضاوت،اداراک وتوجه رافراهم می کند وبه عبارت دیگرحافظه ابزاری برای گذرازشناخت پایه به شناخت
عالی است.
-2
مراحل شکل گیری حافظه رابنویسید: پاسخ : مرحله اول:رمزگردانی (به حافظه سپردن) مرحله دوم اندوزش (ذخیره سازی
ونگهداری اطلاعات درطول زمان) مرحله سوم : بازیابی (به خاطرآوردن اطلاعات ذخیره شده )
-3
آیا درهریک ازمراحل حافظه امکان خطا وجوددارد؟ پاسخ : بله درهریک ازمراحل شکل گیری حافظه ممکن است افراد دچار
خطا شوند مثلا ممکن است اطلاعاتی به اشتباه رمزگردانی شود.یا اطلاعات به خوبی ذخیره نشوندیا به علت عدم استفاده
وتکرارواردبخش بلندمدت نشوندوامکان بازیابی نداشته باشند.
-4
رمزگردانی اطلاعات کودکان با رمز گردانی بزرگسالان چه تفاوتی دارد؟ پاسخ:کودکان به صورت جزء به جزء اطلاعات
رارمزگردانی می کنند وحجم زیادی از جزییات را درکنارهم قرارمی دهندبنابراین دچار خطا های بیشتری می شوند.ولی بزرگسالان به
صورت خلاصه وکلی اطلاعات رارمزگردانی می کنند.

-5حافظه چیست و چه مراحلی دارد؟ به توانایی و دریافت، نگهداری و بازنمایی اطلاعات گفته می شود. مراحل آن -1به
حافظه سپردن یا رمزگردانی -2ذخیره سازی اطلاعات -3بازیابی( به خاطر آوردن)
-6
انواع رمز گردانی در حافظه را بنویسید. -1شنیداری که جنبه ی صوتی دارد -2دیداری که با کمک تصاویر اطلاعات
به خاطر سپرده می شود -3معنایی که به کمک ارتباط با معانی نزدیک به اطلاعات قبلی، اطلاعات به خاطر سپرده می
شود.ارسال توسط سرگروه روان شناسی آرزو حیدریان متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397

اختصاص فضایی جهت استقرار اتاق جغرافیا در مدارس به بهبود و کیفیت بخشی تدریس درس جغرافیا ، کمک شایانی می نماید . گرچه کمبود فضای آموزشی ، کمبود وسایل کمک آموزشی و عدم انگیزه همکاران و دانش آموزان و پاره ای دیگر از عوامل موانعی بوده اند که باعث شده اند تا راه اندازی اتاق جغرافیا فقط در حد یک آرزو باقی بماند.در خصوص اهمیت اتاق جغرافیا می توان گفت که فضا سازی مکان های آموزشی به لحاظ اینکه سهم مهمی در امر یاد گیری دارد از اهمیت خاصی نیز برخوردار است. در مدارس و آموزشگاهها چنانچه بتوان با آرایش خاصی ، کلاس های گوناگونی را برای درس های خاص فضاسازی کرد ، تمرکز ذهنی و تقویت مفاهیم اساسی آنها در ذهن دانش آموزان ، بهتر و بیشتر صورت می گیرد.- ویژگی های پیشنهادی برای یک اتاق جغرافیا1- دارای تخته سیاه و یا وایت برد وهمچنین تعداد کافی صندلی و میزی بزرگ در وسط باشد.2- دارای قفسه هایی جهت نگهداری کتاب ها ، نشریات ، اطلس ها ، نقشه ها و باشد.3- چند نقشه با موضوعات مختلف جغرافیایی و همچنین نقشه هایی از ستارگان ، صورتهای فلکی ، پوسترهای نجومی ورا از دیوارهای آن آویزان کنید.4- کارهای تحقیقی دانش آموزان ، گزارش های مربوط به بازدیدهای علمی ، بریده روزنامه و می تواند بخشی از فضای اتاق را به خود اختصاص دهد.5- در مکان مناسبی ازاتاق ، وسایل سمعی و بصری همانند کامپیوتر ، تلویزیون ، پروژکتور ، اورهد ، ویدیو و را جهت استفاده دانش آموزان و دبیران قرار دهید.در کنار راه اندازی اتاق جغرافیا می توان از فن آوری های نوین در امر آموزش استفاده کرد. فن آوری هایی مانند استفاده از نرم افزار آفیس و پاور پوینت جهت ساختن اسلاید ، استفاده از نرم افزار گوگل ارث شرکت گوگل جهت نشان دادن موقعیت شب و روز ، حرکت زمین ، قاره ها ، اقیانوس ها ، جنگل ها وو نیز استفاده از اسکنر به جهت قدرت بزرگنمایی بالای آن بدون به هم ریختگی متن و نوشته .نارسائی ها و مشکلات تدریس جغرافیا در مدارس و راه حل های آنبرنامه های آموزشی جغرافیا در مدارس در بیشتر اوقات هدف معینی را دنبال نکرده و عناوین و محتوای کتاب های درسی در طی سال ها تغییرات زیادی نکرده اند.سیستم آموزش جغرافیا در مدارس ما طوری است که هر دانش آموز مطالبی را برای هر نوبت امتحانی به خاطر بسپارد و پس از برگزاری امتحان از خاطر می برد ضمناً مقدار کار عملی به نسبت تئوری نیز بسیار کم است . به عنوان مثال جای برنامه هایی همچون بازدید ها و گردش های علمی در برنامه ی مدارس هنوز هم خالی است .- عمده ترین مشکلات تدریس جغرافیا در مدارس عبارتند از :1- نارسائی های موجود در سیستم آموزش جغرافیا2- کمبود ها و مشکلات در ارتباط با ساعات درسی ، حجم زیاد درس و کاهش ساعات کاری آموزش جغرافیا3- مشکلات مربوط به خود دانش آموزان از قبیل عدم انگیزه ، علاقه ، توجه و 4- کمبود یا نبود وسایل کمک آموزشی مورد نیاز5- کم اهمیت جلوه دادن درس جغرافیا در مقابل دروسی همانند ریاضیات ، فیزیک ، زبان انگلیسی و ……..بدون تردید همه ی علوم مفیدند اما برخی ازآنها درزندگی حال وآینده ی ما نقش بیشتری دارند. یکی آز آن علوم،علم جغرافیا می باشد.جغرافیا علمی است که به روابط متقابل انسان ومحیط به منظور بهترشدن شرایط رندگی انسان می پردازدو یک علم کاربردی وبه روز ودر یک جمله می توان گفت یک دانش تخصصی می باشد .جغرافیابرخلاف علوم دیگرمانند فلسفه،روانشناسی و مبتنی براصول عینی وپدیده های روبه رو ست که درمحیط وفضای زندگی انسان قابل دیدن هستند ازطرف دیگرجغرافیا یا علومی مانند زمین شناسی،خاکشناسی،آب وهواشناسی وریاضیات ارتباط نزدیک دارد.به گفته ی جورج کیش استاد جغرافیا دردانشگاه میشیگان امریکا(عمرجغرافیا باعمرانسان ساکن سیاره ی زمین برابر است) که بیانگرارزش واهمیت جغرافیا وهمگام بودن آن باحیات انسان می باشد. بنابراین پیشرفت این دانش نیازمند نگرش واندیشه ی بیشتری می باشد.برای آموزش بهتر جغرافیا درمدارس موانع ومشکلات مهمی وجوددارد که می توان آنهارادردوبخش اساسی موردبررسی وتحلیل قراردادکه این موانع شامل دوبخش اصلی یعنی شیوه های تدریس وارزشیابی می باشند.الف-شیوه های تدریس:شیوه های تدریس روش های می باشند که به امرآموزش به یاددهنده کمک می کنند وفرآیندآموزش را تسهیل می کنند بنابراین به کاربردن روشهای تدریس مناسب وبیان آنها به نحوزیبا وشایسته با توجه به نوع مطالب درسی وآموزشی درشکوفایی استعدادهای یادگیرندگان نقش حیاتی وانکارناپذیر دارندوهرگونه کاستی دراین زمینه می تواند ضربات جبران ناپذیری رابرپیکره ی آموزش وتدریس وارد نماید.ارائه ی یک تدریس مفیدوکارآمد نیازمند یک سری ابزار ووسایلی می باشد که می تواند درتفهیم بهتر مطالب به آموزندگان کمک شایانی بنماید. اما ممکن است در بعضی مواقع فرآیندوجریان آموزش وتدریس با موانع ومشکلاتی مواجه شود،که این موانع با توجه به نوع رشته ی تدریس ومقطع متفاوت می باشند.یکی ازدروسی که آموزش آن به طورکلی با مشکلات وسختی های همراه می باشد درس جغرافیا درمقطع متوسطه می باشد که درذیل به برخی ازمحدودیتهای آموزش این رشته وراه حلهای بیان شده پرداخته شده است.

موانع ومحدودیتهای آموزش درس جغرافیا:

1.      عدم شناخت کارکرد ونقش عناصروعوامل آموزشی.

2.      برگزارنشدن دوره های آموزشی ضمن خدمت درطول سال واستفاده نکردن ازاساتید متخصص در این رشته.

3.      کمبود امکانات سمعی وبصری و به خصوص نقشه ، رایانه ، سی دی های ونرم افزارهای آموزشی مناسب با تدریس این رشته.

4.      عدم استفاده ی بهینه از وسایل فوق در صورت وجود آنها به علت نبود آموزشهای لازم به دبیران.

5.      کمبود فضای آموزشی مناسب .

6.       آشنایی کم معلمان با رویکردهای جدیدو شیوه های تدریس نو.

7.      کم تجربه بودن دانش آموزان در کارهای گروهی و بی نظمی های ناشی از آن.

8.      وجود مدیریت سنتی پایبند به رویکرد سنتی در مدرسه ها و توجیه نبودن کادر اداری.

9.      عدم پذیرش درس جغرافیا به عنوان یک درس کاربردی.

10. نبودن آزمایشگاه تخصصی برای آموزش جغرافیا.

11. نبودامکانات مالی دربعضی ازآموزشگاهها به منظورانجام اردوها وگردش های علمی.

12. عدم انگیزه ی دانش آموزان به یادگیری درس جغرافیا.

13. عدم انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با تدریس.

14. دسترسی نداشتن بعضی ا زدانش آموزان به منابع تحقیقاتی مانند اینترنت،اینترانت ،نقشه ها ونرم افزارهای آموزشی درمدارس.

15. به کارنگرفتن دبیران تخصصی دراین رشته دربعضی مدارس وارائه نمودن آن به صورت اضافه کاربه سایر دبیرانی که دراین زمینه آشنایی لازم وصلاحیت علمی نداشته اند.

16. وجودنداشتن بازدیدهای علمی وتحقیقاتی برای دبیران مرتبط با رشته ی جغرافیا.

 

راهکارهای اجرایی:

1.گر بپذیریم برای انجام هر تحولی ابتدا لازم است فرهنگ سازی شود باید از طریق رسانه های گوناگون در سطح جامعه اطلاع رسانی کافی صورت بگیرد تا عموم مردم بدانند کارکرد عناصر آموزشی تغییر کرده و نقش دانش آموزان از پذیرندگی به جستجو گری و نقش معلم از انتقال دهندگی به هدایت گری متحول شده است.

2. برگزاری دوره های ضمن خدمت برای معلمان و مدیران و کادر اداری باید جدی تر گرفته شود و انواع جدید روش های تدریس به طور عملی آموزش داده شود.

3. برگزاری جشنواره های تدریس در مناطق گوناگون می تواند به نهادینه شدن هر چه بیش تر روشهای تدریس نو بینجامد و ابتکارات و خلاقیت های صورت گرفته شناسایی شوند و عمومیت پیدا کند.

4. تامین امکانات مناسب و از آن مهمتر ایجاد فرهنگ استفاده ی درست و موثر از آنها باید در دستور کار قرار بگیرد.باید مدیران مدارس را توجیه کرد که امروزه رایانه و سی دی های آموزشی از لوازم اساسی مدرسه ها هستند و اهمیت آن ها از سایر تجهیزات کم تر نیست.و این وسایل جنبه ی کاربردی و مصرفی دارند و نباید چون کالای لوکس و تزئینی دور از دسترس دانش آموزان وچه بسا معلمان قراربگیرند.

5. باید دانش آموزان را نسبت به رعایت نظم وانظباط درحین انجام کارهای گروهی تشویق نمود وبه آنها آموزش داد که یکی از راههای موفقیت درامریادگیری انظباط گروهی می باشد زیرا هرگونه بی نظمی وتوجه باعث خلل درفرآیند یک آموزش خوب می باشد.

6. در طول سال تحصیلی حداقل یکی دو بار با همکاری آموزشگاه ازایستگاه های هواشناسی، سد ها کارخانه هاومراکز تحقیقاتی. درقالب اردوها وگردش علمی بازدیدی صورت بگیرد ونتایج این بازدیدها درآموزشگاه انعکاس یابد.

7. باید دردانش آموزان با ایجادروش های مناسب آموزش، این نگرش را به وجودآورد که جغرافیا یک دانش کاربردی است وصرفا نباید به تدریس مطالب آن به صورت تئوری اکتفاکرد

8.. ایجاد آزمایشگاههای تخصصی درزمینه ی آموزش مطالب متنوع وگوناگون جغرافیا به منظوریادگیری بهینه وایجاد انگیزه دردانش آموزان.

9. وادارکردن دانش آموزان به انجام پروزه های تحقیقاتی وبیان آنها درکلاس به طوری که درفرآیند آموزش موثرواقع شود

10. فراهم کردن زمینه وبسترمناسب برای دسترسی ساده وآسان دانش آموزان درهرنقطه به منابع تحقیقاتی وآموزشی مرتبط بادرس جغرافیا

11. با توجه به علمی وتخصصی بودن درس جغرافیا،باید مسولین امر نسبت به ،بکارگیری دبیران مرتبط با این رشته اقدام نموده

12. مدیران مدارس ودست اندرکاران باید با انجام مشاوره های لازم زمینه ی ترغیب دانش آموزان را نسبت به فراگیری درس جغرافیا ودروسی ازاین دست مهیا کنند تا دانش آموزان احساس یاس وسرخوردگی نسبت به یادگیری این دروس نکنند

13. باید دانش آموزان را نسبت به انجام دادن تحقیقات وپژوهش های مرتبط با هردرس ترغیب وتشویق نمود وانجام هربررسی علمی را به عنوان جزء لاینفک آموزش ووظیفه ی دانش آموزان قلمداد نماییم وبا این عمل دانش آموزان را به فعالیت آموزشی وعلمی وادار کنیم.13-با توجه به علمی وتخصصی بودن درس جغرافیا،باید مسولین امر نسبت به ،بکارگیری دبیران مرتبط با این رشته اقدام نموده تا افراد مربوطه در انتقال مفاهیم علمی وارزشی جغرافیا دچارسردرگمی وابهام نشوند.

14. باتوجه به این که بیشرمحتوای کتب جغرافیا درزمینه های علوم طبیعی مانند آب وهواشناسی،زمین شناسی، خاکشناسی وبه طورکلی جغرافیای طبیعی می باشد باید برای آگاهی هرچه بیشر دبیران گردش های علمی از مناظر وچشم اندازهای طبیعی وبازدید از سازمانهای مانند هواشناسی دردستورکارقرارگیرد که متاسفانه بیان کردن این مطالب به زعم عده ای مضحک وخنده آور می باشد.


دسته بندی: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / گزارش تخصصی
26 شهریورارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2
-7بر اساس زمان ذخیره سازی، خاطرات چگونه درجه بندی می شوند؟ خاطرات قدیمی و اولیه خاطرات روزمره(حافظه
ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت و حافظه ی بلند مدت)
-8
بازیابی حافظه چیست و چه عواملی در آن دخالت دارد؟ فراخواندن اطلاعات از حافظه بازیابی است و هر چه تمرین و
تکرار و معنادهی به آن بیشتر باشد بازیابی بهتر است(پدیده ی نوک زبانی نشان دهنده ی ضعف بازیابی حافظه است).
-9
انواع حافظه ی حسی، کوتاه مدت(کاری) و حافظه ی بلند مدت را مقایسه کنید. حافظه ی حسی: مربوط به کلیه ی
تحریکات حسی است و ظرفیت نامحدودی دارد و سریعا بازیابی می شود حافظه ی کوتاه مدت(کاری): توجه نسبت به
حافظه ی حسی است و ظرفیت آن بین 5تا 9مفهوم است حافظه ی بلند مدت: حافظه ای است که به اطلاعات معنا داده
و بین این معانی ارتباط به وجود آورده بنابراین ظرفیت آن نامحدود است و تا آخر عمر ادامه دارد(.به تعداد 5تا 9مفهوم
یا لغت به یاد مانده فراخنای ارقام می گویند.)
-11
حافظه ی کاری چه کارکرد هایی دارد؟ -1برای کارهای روزمره و جاری ذهن مؤثر است -2برای شکل گیری حافظه
ی بلند مدت کاربرد دارد.
-11
حافظه با توجه به نوع اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود؟ -1حافظه ی رویدادی(بر اساس حادثه ای که در گذشته
اتفاق افتاده اطلاعات به خاطر آورده می شود) -2حافظه ی معنایی به کمک یک معنی معانی دیگر به خاطر آورده می
شود مثلا با دیدن کلمه حسین یاد واقعه ی عاشورا می افتیم یا بادیدن کلمه ی شیراز یاد حافظ و سعدی می افتیم یا بادیدن
کلمه ی سایپا یاد ماشین پراید می افتیم.
-12
چه عواملی در ایجاد فراموشی مؤثر است؟ -1خطاهای حذف کردن یا اضافه کردن -2گذشت زمان -3تداخل
اطلاعات -4تأثیر عوامل عاطفی -5رمزگردانی نادرست.
-13
منظور از حافظه ی کاذب چیست؟ وقتی حافظه به غلط رویدادی که اتفاق نیفتاده را ارائه کند.
-14
فراموشی را تعریف کنیدناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعات که قبلا در حافظه وجود داشته.
-15
گذشت زمان در فراموشی چه تاثیری دارد؟ بیشترین فراموشی در اولین ساعات یادگیری صورت می گیرد و به تدریج
از شدت فراموشی کاسته می شود.
-16
بهترین شیوه ی اثر گذشت زمان بر حافظه چیست؟ مرور اطلاعات در زمان مناسب.
-17
تداخل اطلاعات در فراموشی و یادگیری چه تأثیری دارد؟ استراحت بین مطالعات می تواند به تثبیت یادگیری کمک
کند ولی مطالعه ی مطالب شبیه به هم و پشت سر هم فراموشی می آورد.

-18عوامل عاطفی در بازشناسی اطلاعات یا فراموشی چه تأثیراتی دارد؟ هر چه مطالب خوانده شده را بیشتر دوست داشته
باشیم، کم تر فراموش می کنیم.
-19
منظور از رمزگردانی نادرست چیست؟ هر گاه موقع رمزگردانی به نشانه ها توجه کافی نداشته باشیم(کم توجهی کنیم)
رمزگردانی صورت نمی گیرد یا نادرست انجام می شود.
-21
بازیابی با چه مشکلاتی رو به رو است؟ اگر نشانه های معنایی یا نشانه های حسی وجود نداشته باشد بازیابی به مشکل بر
می خورد.
-21
برای بازیابی اطلاعات حافظه کدام نشانه ها کارآمدتر اند؟ نشانه های معنایی که درونی هستند.
-22
برای این که حافظه ی بهتری داشته باشیم چگونه باید مطالعه کنیم؟ -1مطلبی که می خوانیم برای ما مهم باشد -2
هنگام مطالعه به فعالیت دیگر نپردازیم -3تکرار و مرور منظم -4بین مطالعه فاصله باشد -5مطالب شبیه به هم باهم
خوانده نشود تا اثر تداخل کاهش یابد -6به صورت منظم و طبقه بندی شده مطالعه شود -7از رمزگردانی معنادار
استفاده شود -8هنگام مطالعه از حواس دیگر هم استفاده شود -9استفاده از روش پس خبا(پیش خوانی همراه با سؤال
کردن، خواندن، به خود پس دادن، آزمون) -11هنگام مطالعه از سایر اندام استفاده شود -11فهم مثال و ارتباط دادن
مثال ها با یکدیگر(بسط معنایی) -12مطالب مورد مطالعه از نظر ظاهری و معنایی متمایز شود -13مطلب خوانده شده
خودمانی شود.
فصل پنجم:تفکر،حل مسئله
-1چرا اطلاعات حافظه برای ما ارزشمند هستند؟ چون اطلاعات حافظه زمینه ساز تفکر است. تا اطلاعاتی وجود نداشته باشد قضاوت،
مقایسه و تغییر و تصمیم گیری نمی تواند وجود داشته باشد.
-2منظور از تفکر ناخودآگاه چیست؟ مراحل تفکر بدون برنامه ریزی به آمادگی قبلی اتفاق می افتد چون ذهن انسان همواره به تجزیه و
تحلیل اطلاعات حافظه می پردازد.
-3منظور از مسئله و حل مسئله چیست؟ ناتوانی و دست نیافتن به اهداف به دلیل محدودیت ها و مشکلات. حل مسئله یعنی بهترین راه
حل رسیدن به هدف با توجه به شرایط فعلی.
-4یک مسئله از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ -1یک مسئله هدفی است که باید روشن شود(هدفمند است) -2یک مسئله به
صورت یک فرایند قابل کنترل، حل می شود -3توانایی های ما برای حل یک مسئله محدود است -4برای حل مسئله باید موقعیت
فعلی مشخص شود.
-5چرا یادگیری حاصل از حل مسئله در مقایسه با سایر یادگیری ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟چون این یادگیری قابل تصمیم
در موقعیت های دیگر است.
-6مسئله ها از نظر مراحل حل شدن به چند دسته تقسیم می شوند؟ -1مسئله هایی که خوب تعریف شده اند یعنی موقعیت اولیه ی
آن شناسایی شده، راهبرد های آن در دسترس است، هدف آن دقیقا تعریف شده و دستیابی به هدف تضمین شده است. -2مسئله
هایی که بد تعریف شده است که در موارد قبل ابهام وجود دارد و نامشخص است.

-7مسئله ها در علوم انسانی و علوم دیگر چگونه است؟ در علوم انسانی مسئله ها عمدتاً از نوع «بد تعریف شده» هستند و در سایر علوم
«خوب تعریف شده» هستند.
-8حل مسئله چه مراحلی دارد؟ -2تشخیص مسئله(دیگران راهنمایی کنند ولی خود فرد به آن برسد) -2روش های مناسب برای حل
مسئله به کار گرفته شود -3روش های ارائه شده ارزیابی شوند -4اصلاح و بازبینی روش های قبلی و ارائه ی راه حل های جدید
-5انتخاب و معرفی راه حل های جایگزین.
-9چه عواملی در حل مسئله مؤثر است؟ -1استفاده از تجارب گذشته و تأثیر یادگیری های قبلی که به آن انتقال می گویند -2نادیده
گرفتن موقت مسئله(به نادیده گرفتن یک مسئله و فکر نکردن به حل آن برای یک زمان مشخص که به آن اثر نهفتگی می گویند)
-3نوع نگاه به مسئله(به صورت همگرا عمل کنیم و واگرا یعنی برای حل مسئله به حاشیه توجه کنیم).
-2۱حل مسئله با چه روش هایی انجام می شود؟ -1روش تحلیلی که در این روش راه ها و عوامل مختلف بر اساس منطق و
محاسبات ذهنی انجام می شود مثلاً وقتی میخواهیم ورزشی را انتخاب کنیم براساس شرایط جسمی، سنی، جنسی وامکانات دست به
انتخاب می زنیم -2روش احساس شخصی، شهودی واکتشافی که فرد براساس نظرات درونی و بدون دلیل منطقی به سمت انجام
یک راهکار می رود.
-22روش اکتشافی به کمک چه شیوه هایی انجام می شود؟ -2روش خرد کردن یا کوچک کردن پلکانی مسئله مثلاً کم کم خود
را با فعالیت مطالعاتی بیشتر رو به رو کنیم -2روش کاهش تدریجی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب مثلاً برای کشف رمز
یک قفل مرحله به مرحله رمز قفل را پیدا می کنیم تا هر چهار رمز به دست آید(حل معمای برج هانوی نیز با این روش حل می
شود هرچند میلیارد ها مرحله باید طی شود) -3روش بارش مغزی که در این روش الف) مسئله تعریف می شود ب)راه های
مختلف برای آن بیان می شود ج) معیاری برای داوری مشخص می شود. د) بهترین راه حل انتخاب می شود. -4روش شروع از
آخر(یادگیری معکوس) که بیشتر در ریاضیات کاربرد دارد.
-21مثالی برای روش مهندسی معکوس بنویسید؟ در تولید یک خودرو ابتدا ساده ترین قطعاتی که می توانیم تولید کنیم را تولید می
کنیم تا به تدریج به قطعات اصلی مثلاً شاسی خودرو برسیم.
-22ناکامی چیست و افرادی که احساس شکست می کنند با چه مشکلی رو به رو هستند؟ هر گاه افراد در حل مسئله و رسیدن به
هدف دچار شکست و احساس نا خوشایند شوند دچار ناکامی شده اند و دلیل اصلی شکست ناتوانی در حل مسئله است نه
مشکلات عاطفی.
-22ناکامی چه پیامد هایی دارد؟ -2پرخاشگری -2فشار روانی(استرس) -3افسردگی و ناراحتی.
-22حل مسئله در قالب سرگرمی چه مشخصاتی دارد؟ معمولا مسائلی که به صورت سرگرمی و معما هستند به صورت واگرا
حل می شود و پاسخ هایی که در داخل متن قرار می گیرد و اکثر افراد به ذهنشان می رسد جنبه ی همگرا دارد.
فصل ششم:تفکر،تصمیم گیری
-1تصمیم گیری چیست؟ پاسخ: انتخاب بهترین راه پس از ارزیابی راه های مختلف.
-2عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت شناختی انسان چیست؟ پاسخ: تصمیم گیری.
-3
حضرت علی(ع) در خصوص تصمیم گیری بهتر و اقدام به عمل چه می فرمایند؟ پاسخ: آن کس که از افکار گوناگون استقبال می
کند،صحیح را از خطا به خوبی تشخیص می دهد.
-4
حضرت علی(ع) شرط تصمیم گیری را چه می دانند؟ پاسخ: رسیدن به یقین.
-5
چرا تصمیم گیری نوعی حل مسئله است؟ پاسخ: چون تصمیم گیرندگان با این مسئله مواجه هستند که بهترین انتخاب چیست
-6
حل مسئله با تصمیم گیری چه تفاوت هایی دارد؟ پاسخ: -1در تصمیم گیری فرد بهترین انتخاب را انجام می دهد ولی در حل مسئله باید راه
حل های مسئله توسط خود فرد بازآفرینی شود. -2در تصمیم گیری با الویت سر و کار داریم ولی در حل مسئله با راه حل روبه رو هستیم . -3هر
اولویت تصمیم گیرنده او را به مقصدی می رساند ولی ممکن است مطلوب نباشد ولی در حل مسئله راه های مختلفی وجود دارد ولی یک فرد را به
مقصد می رساند. -4در تصمیم گیری دغدغه ی تصمیم گیرندگان انتخاب بهترین اولویت است ولی در حل مسئله فرد به دنبال روش های موفق
است(.در تصمیم گیری همه ی راه ها امکان پذیرنده و به مقصد می رسند ولی در حل مسئله فقط یک راه وجود دارد).
-7
انواع تصمیم گیری را بر اساس اولویت ها،اهمیت و تعداد تصمیم گیرندگان طبقه بندی کنید. پاسخ: -1تصمیم گیری بر اساس اولویت ها
به صورت ساده یا پیچیده است(.مثلاً خرید لباس نوعی تصمیم گیری ساده است ولی انتخاب شغل انتخابی پیچیده). -2تصمیم گیری براساس
اهمیت که مهم یا معمولی است.(مثلاً خرید های رئزانه معمولی و انتخاب رشته ی تحصیلی مهم است). -3تصمیم گیری به صورت فردی یا
گروهی (مثلاً انتخاب غذا در رستوران تصمیمی فردی است ولی تصمیم به شکل جراحی فردی سالخورده تصمیمی گروهی است که باید تیم
پزشکان توافق کنند یا انتخابات ریاست جمهوری).
-8
افراد بر اساس چه ملاک هایی تصمیم می گیرند یا چه عواملی بر تصمیم گیری مؤثرند؟ پاسخ: -1هزینه هایی که فرد برای تصمیم خود باید
پرداخت کند. -2مزیت هایی که فرد با انتخاب خود به دست می آورد. -3میزان خطر که فرد ممکن است با تصمیم خود با آن ها روبه رو شود.
-9
منظور از اصطلاح (فرار از ضرر) چیست؟ پاسخ: یعنی فرد سعی کند به گونه ای تصمیم بگیرد که تصمیم او پر خطر نباشد.
-11
چرا با وجود ملاک تصمیم گیری خطر (از دست دادن) عده ای رفتار های پر خطر انجام می دهند؟پاسخ: سبک زندگی و سبک های
تصمیم گیری در افراد مختلف جامعه متفاوت است و موجب می شود گاهی افراد به سمت رفتارهای پر خطر حرکت کنند مثلاً درصد زیادی از
معتادان والدین معتاد دارن.
-11
منظور از سبک های تصمیم گیری چیست؟ پاسخ: به روش های ثابت و یکنواختی که فرد بر اساس آنها تصمیم گیری می کند
-12انواع سبک های تصمیم گیری را نام ببرید؟ پاسخ: اجتنابی- احساسی- منطقی- وابسته- تکانشی
-13
منظور از سبک تصمیم گیری تکانشی چیست؟مثال بزنید: پاسخ: تصمیم است که ناگانی با عجله بدون محاسبه و معمولاً با پشیمانی همراه است
مثلاً تصمیم به رو کم کردن راننده مختلف هنگام رانندگی (معمولاً بیشتر قتل های اتفاقی از این دسته است).

-14منظور از سبک تصمیم گیری احساسی چیست؟ پاسخ: تصمیم گیری است که بر ملاک عواطف و هیجانات زود گذر است مثلاً تصمیم به
ازدواج با فردی که در خیابان با یک لبخند با او آشنا شده باشد.
-15
منظور از سبک تصمیم گیری وابسته چیست؟ پاسخ: تصمیمی که کورکورانه تابع دیگران است مثلاً انتخاب رشته بر اساس اینکه دوستانمان هم
این رشته را انتخاب کرد.
-16
منظور از سبک تصمیم گیری اجتنابی چیست؟ پاسخ: وقتی فرد در انتخاب تصمیم و اجرای آن امروز و فردا می کند و زمان مناسب را از
دست می دهد و شکل بیشتر می شود مثلاً رفتار دوستمان را شایسته نمی دانیم و باید به او تذکر دهیم ولی تذکر را به امروز و فردا می اندازیم.
-17
منظور از سبک زندگی منطقی یا عقلانی چیست؟ پاسخ: این تصمیم گیری بر مبنای اندیشیدن است با عجله و احساس و..... این تصمیم گیری
قاعده مند،منظم،طبق قانون و پله پله است و پس از بررسی همه ی راه های ممکن انجام می شود. مثلاً انتخاب رشته ای که پس از مشورت با
والدین،مشاوره،معلمان و تست های مختلف است.
-18
برای رسیدن به نتایج مطلوب یک تصمیم گیری منطقی چه مراحلی باید طی شود؟ پاسخ:-1شناسایی و تعریف تصمیم مورد نظر. -2
شناسایی انتخاب ها و اولویت ها. -3ویژگی های هر اولویت مشخص شود. -4نتایج هر اولویت مشخص شود. -5بهترین اولویت اجرا شود. -6به
اجرای اولویت پایبندی باشد. -7پیامد اجرای اولویت بررسی شود.
-19
منظور از سوگیری چیست؟ پاسخ: زمانی که فرد از اطلاعاتی استفاده کند که دیدگاهش را تأیید می کند مثلاً حاضر نباشد اشتباه همشهریانش
را ببیند و رفتار آن هارا توجیه می کند.
-21
در تصمیم گیری چه موانعی ممکن است وجود داشته باشد؟ پاسخ: -1اعتماد افراطی: در این حالت فرد به قضاوت ها و تصمیم های خود
بیشتر از حد اعتماد دارد.مثلاً دانش آموز زرنگی که روش مطالعه خود را بهترین می داند. -2اعتماد به نفس پایین و دست کم گرفتن خود (ترس از
تصمیم های مهم). -3کنترل نکردن هیجانات که موجب می شود فرد با واکنش هیجانی و عاطفی زود گذر رفتار کند. (مثلاً فردی که جوگیرمی
شود وتصمیم می گیرد)
-21
ناتوانی در تصمیم گیری چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ پاسخ: موجب ایجاد حالت ناخوشایندی می شود که فرد در ناتوانی تصمیم گیری با
آن روبه رو می شود که به آن تعارض می گویند وبهداشت روانی فرد را به خطر می اندازد و ناکامی که حاصل ناتوانی در مهارت حل مسئله است.
-22
انواع تعارض را با مثال توضیح دهید. پاسخ: -1تعارض گرایش-گرایش: فرد بین دو انتخاب مثبت قرار می گیرد مثلاً به سینما برود یا به
تماشای مسابقه ی فوتبال. -2تعارض اجتناب-اجتناب:انتخاب بین دو تصمیمی که هردو ناراحت کننده اند. مثلاً انتخاب آمپول یا تحمل گلو درد.
-3تعارض گرایش-اجتناب: قرار گرفتن بین انتخاب مثبت و منفی مثلاً قبولی در دانشگاه مطرح و دور شدن از خانواده.
-23
قرار گرفتن پی در پی در معرض تعارض ها چه پیامدهایی دارد؟ پاسخ: آسیب های روانی و جسمانی.
-24برای اینکه بهترین تصمیم را داشته باشیم چه راهکارهایی توصیه می کنید؟ پاسخ: -1تصمیم گرفته شده دقیق و شفاف باشد. -2برای
تصمیم گیری از سبگ تصمیم گیری منطقی استفاده کنیم نه دیگر سبک ها. -3در تصمیم گیری های پیچیده و مهم از زوش های کوتاه میان بر
استفاده کنیم. -4موقعیت های پر خطر را بشناسیم.
-25
تعدادی از رفتار های پر خطر و تصمیم های شتاب زده را بنویسید. پاسخ: اعتیاد،رانندگی پرسرعت،تصادف،خشونت،بزهکاری،ایدز،خود
کشی،رفتن به خانه ی غریبع،صحبت کردن با افراد غریبه،راه دادن غریبه به منزل،سوار ماشین غریبه شدن و اعتماد زیاد به دیگران
فصل هفتم : انگیزه ونگرش
-1انگیزه ونگرش انسان وحیوان چه تفاوتی بایکدیگردارند؟ پاسخ: هردودرعوامل زیستی انگیزشی مشترک هستندولی
انسان برخلاف حیوان دارای نگرش است .حیوان تنها براساس غریزه فعالیت می کند.
-2
نگرش راتعریف کنید؟ پاسخ: به مجموعه عوامل فرازیستی که باعث به حرکت درآوردن رفتاروشناخت می شود.
-3
چه عواملی برنگرش انسان تاثیردارند؟ پاسخ: نظام شناختی فرد،باورهاوارزش های فرد،اراده فرد،انتخاب
هدف(هدفمندی)ناهماهنگی شناختی،ادراک کنترل وادراک کارآیی،اسناد،درماندگی آموخته شده
-4
انگیزش(انگیزه ) چیست؟ پاسخ:عاملی که فردراجهت حرکت به سوی رفتاردرمسیری معین برمی انگیزد(تحریک می
کند)انگیزه عامل حرکت ورفتاراست.
-5
انواع انگیزه راتوضیح دهید: پاسخ: -2انگیزه های بیرونی:عامل خارج ازفردکه اوراتحریک به رفتارمی کند.مثلا
پاداش ،جایزه،نمره معلم که موجب درس خواندن برخی دانش آموزان درمنزل می شود.-2انگیزه های درونی: عامل
داخلی برای علاقه ولذت درونی که فردراتحریک به رفتاری می کند.(این علاقه ولذت بانیازهای فطری فرد مطابقت
دارد)مثلا احساس لذتی که ازفهمیدن درس به برخی ازدانش آموزان دست می دهدوبه خاطراین لذت درمنزل درس
می خوانند.
-6
وقتی فعالیتی انجام می دهیدکه صرفا به خاطرخودفعالیت است نه تشویق های دیگران ،ازکدام انگیزه استفاده
کرده اید؟ 
پاسخ : انگیزه درونی
-7
اثرکدام انگیزه ماندگارتراست؟چرا؟ پاسخ: انگیزه های درونی چون به عوامل ورفتارهای موقت دیگران بستگی
ندارد.
-8انگیزه های بیرونی ودرونی چه تفاوت هایی بایکدیگردارند؟ پاسخ:
انگیزه های بیرونیانگیزه های درونی
عامل خارج ازفردعامل داخل احساس وذهن فرد
موقتماندگار
موثرموثرتر


-9انواع نگرش راتوضیح دهید؟ پاسخ: -1نگرش مثبت که فردراجهت انجام رفتارهدایت می کند.اعتقاددارم که به
هدفم می رسم اگراینگونه عمل کنم -2نگرش منفی که فردراجهت انجام رفتار منصرف می کند.مثلا اعتقاددارم که
انجام این عمل بیهوداست ومرابه هدفم نمی رساند.
-11
مهم ترین عوامل نگرشی مثبت ومنفی رابنویسید: پاسخ:باورها ونظام ارزشی فرد،اراده،هدفمندی(انتخاب
هدف)ناهماهنگی شناختی،ادراک کنترل،ادراک کارآیی،اسناد،درماندگی آموخته شده
-11
مفهوم باورچیست؟ وچگونه شکل می گیرد؟ پاسخ: اعتقاد قوی به بودن یا نبودن چیزی یا انجام پذیربودن یا انجام
پذیرنبودن کاری.خانواده،مدرسه،اجتماع،رسانه ها،دوستان ،به فرد ارایه می شود وتوسط خوداو جمع بندی وپذیرش
می شود.
-12
چه عواملی موجب شکل گیری باورهای غلط می شود؟ پاسخ: احساس ناتوانی،ناامیدی(عوامل فردی)
تحقیردیگران،عدم حمایت اجتماعی(عوامل بیرونی)
-13
اراده درایجادنگرش مثبت چه نقشی دارد؟ دراین خصوص مثال بزنید.پاسخ :قدرت اراده می تواند بسیاری
ازمحدودیت های سر راه موفقیت را کناربگذاردو فرد را به خواسته هایش برساند. مثال بارز آن فعالیت ها و زندگی
فردی استرالیایی به نام نیک وی آچیچ است که با اینکه دست وپا ندارد به موفقیت بسیاربزرگی درسطح جهانی رسیده
است که برای خیلی ازافرادغیرقابل تصوراست.
-14
منظورازهدف درزندگی چیست؟ وچه اثرات مثبتی برنگرش ورفتار افرادمی گذارد؟ پاسخ :هرچیزی که انسان
قصدرسیدن به آن راداردوبرایش مفیداست.داشتن هدف موجب:-1توانمندی فرد-2انسجام دررفتار-3جلوگیری
ازاتلاف انرژی-4جلوگیری ازانحراف مسیرزندگی -5ایجادامیدبه آینده -6مقاومت دربرابر موانع وخستگی ها ، می
شود.
-15
منظورازناهماهنگی شناختی چیست؟ پاسخ:ناهماهنگ بودن باوربارفتار ها(ناهماهنگی فکری بین باورورفتارها)مثلا می
داندسیگارضرر دارد ولی سیگارمی کشد ورفتارخودراتوجیه (دلیل تراشی) می کند.
-16
چرا افرادبه توجیه ناهماهنگی شناختی خوددست می زنند؟ پاسخ : چون ناهماهنگی شناختی ناخوشایند وتنش
زااست وفرد سعی می کندبا توجیه درخوداحساس آرامش کند.مثلا : فردسیگاری وجودمشکلات خودرادلیل ادامه
دادن به سیگارکشیدن می داند ومی گوید درعوض باورزش کردن ضررهای سیگاررادربدن خودکاهش می دهم و...
-17
هنگام روبه روشدن با ناهماهنگی شناختی فرد چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ پاسخ : -1رفتارخودراتغییردهد-2
نگرش خودراتغییردهد تا رفتاربا نگرش هماهنگ شود.
-18
چرا انسان تمایل داردبین رفتارونگرش خود هماهنگی ایجادکند؟ پاسخ : چون شناخت ما نظام قاعده مندی است که
بین عناصر آن پیوندهای زیادی برقراراست.
-19
ارزیابی فردازیک رفتارپرخطرمثلا سیگارکشیدن تحت تاثیر چه عواملی قراردارد؟ پاسخ : تحت تاثیر ارزشیابی های
اواز نگرشش به مواداعتیادآور قراردارد.مثلا بوی بدسیگار،ناراحتی اطرافیان ازسیگاری بودنم،کاهش ناراحتی

باسیگارکشیدن،ازجمله ارزشیابی های درمورد رفتارسیگارکشیدن است.(هرچه مواردمثبت بیشتری دراطراف یک
موضوع به نظرفرد برسد احتمال اینکه آن رفتارانجام شود بیشتراست وبرعکس)
-21
منظورازسیستمی دیدن نظام شناختی چیست؟ پاسخ : مجموعه ای از موارد مثبت ومنفی پیرامون هرموضوع رفتاری
قرارداردکه هرچه موارد مثبت بیشترباشد احتمال انجام آن رفتاربیشترمی شود وهرچه موارد منفی بیشترباشد احتمال
انجام آن رفتارکمتر می شود . )
-21
چه موارد مثبت یا منفی دراطراف موضوع چاق شدن فرد وجوددارد وموجب ناهماهنگی شناختی فرد دراین
خصوص می شود ؟ پاسخ :
خوشمزگی غذاها ،سرگرمی وتنوع غذایی،فربه وقوی هیکل به نظررسیدن(موارد مثبت)کم
تحرک شدن،زشت وبدقواره شدن،بیماری های قلبی وعروقی(مواردمنفی) مرتبط با غذاخوردن وچاقی است.
-22
چه چیزی که موجب می شودفرد،باوجودمیل باطنی به غذا خوردن وداشتن امکانات ،ازخوردن اضافی خودداری
کند؟ پاسخ : 
موارد وعناصرمنفی که نسبت به چاق شدن وجوددارد.
-23
چرافردی که بین دو انتخاب مطلوب ،دست به انتخاب می زنددچارناهماهنگی شناختی می شود؟ پاسخ :چون
افرادمزایا ومعایب هرکدام ازانتخاب ها رامقایسه می کنندونسبت مزایای انتخاب دیگرابرازتمایل می کنندوازاینکه
مزایای انتخاب دیگرراازدست داده اند ناراحت می شوند.
-24
هرنگرشی دارای چه عناصری است؟ پاسخ: هرنگرشی دارای یک عنصرشناختی،یک عنصر احساسی ویک عنصر
آمادگی برای عمل است.
-25
درچه صورتی فرد دست به توجیه رفتارخودمی زند؟ پاسخ: هنگامی که دچار ناهماهنگی شناختی شده باشد.
-26
نگرش ها دردوران کودکی چگونه هستند؟ پاسخ:نگرش های دوران کودکی هماهنگ با نگرش های خانواده هستند
ودردوران مدرسه نیز این هماهنگی وجوددارد(چون مدرسه درمحیط زندگی اجتماعی فرد قراردارد) ولی دردوران
دانشگاه احتمال تغییرنگرش های فرد بیشترمی شود.
-27
نگرش ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ پاسخ : نگرش پس ازشکل گیری ازثبات بیشتری برخورداراست وتابع
هماهنگی شناختی می باشد،یعنی نگرش پس ازتشکیل شدن دربرابر تغییر ،مقاومت می کند.
-28
منظوراز ادراک کارآیی چیست ؟ پاسخ : فرداحساس کنددانش ومهارت لازم برای انجام کاری رادارد.
-29
منظور از ادراک کنترل چیست ؟ مثال بزنید. پاسخ :تمایل فرد به اینکه هنگام انجام کاری،محیط راتحت کنترل
خودداشته باشدتا پیامدهای ناگوار راازخوددور کند.مثلا هنگام خارج کردن خاری ازانگشتمان دوست داریم
خودمان باسوزن آن خار راخارج کنیم نه اطرافیانمان ( ممکن است تصور کنیم آنها انگشتمان رازخمی میکنند.)
-31
چراگاهی فردهنگام انجام کاری باوجوداحساس درد ورنج ،باز با رضایت به انجام آن کار ادامه می دهد؟ پاسخ:
چون فکرمی کند که می تواند محیط اطراف خودراتحت کنترل داشته باشدوازمیزان درد ورنج خود بکاهد(ادراک
کنترل)

-31منظور از اسناد چیست ودرایجادنگرش چه نقشی دارد؟ پاسخ: اسنادیعنی استدلال کردن نسبت به عوامل شکست یا
پیروزی.گاهی افرادعوامل شکست رادرخودجستجو می کنندبنابراین سعی می کننددرخوددست به اصلاح بزنند
وگاهی عامل شکست رادیگران می دانند واز دیگران انتظاردارندکه تغییرکنند .
-32
دوگروه رامقایسه کنید که گروه اول عامل شکست را خودنمی دانند وگروه دوم که خودراعامل پیروزی می
دانند؟ 
پاسخ : گروه اول برداشت ادراک کنترل ندارندهرچندممکن است کارآیی خودرازیرسوال قرارندهندوعامل
شکست رابیرونی می دانند(اسنادمی کنند).گروه دوم دارای ادراک کنترل وادراک کارآیی بالایی برای خودقائل
هستند(.اسنادمثبت نسبت به خوددارند)
-33
چراافرادشکست رابه چیزی نسبت می دهند؟ پاسخ :زیرا نمی توانند عوامل آن راکنترل کنندوانگیزه بسیارکمی برای
جبران آن خواهندداشت.
-34
چگونه می توان به افرادی که احساس شکست دارندوعوامل شکست رابه بیرون ازخودنسبت می دهندکمک
کرد؟پاسخ 
:بایدبه این افرادگفت که برای پیروزی ،باید به امکانات خودتوجه کنندکه می توانند ازآن استفاده
کنندودراختیارخودشان هست مانند زمان،برنامه ریزی،استعدادهای فردی،تلاش بیشتر و...نه چیزهایی که دراختیارما
نیست وما نمی توانیم آنها راتغییردهیم. مثلا دانش آموزی عدم موفقیت خوددرکنکورسال 98را به ساعات زیاد
کلاس های مدرسه نسبت دهد وبگویدچون ما درسال دوازدهم 35ساعت درهفته به مدرسه می رفتیم (برخلاف
دانش آموزان سال آخر متوسطه درکنکورهای سال های قبل) نتوانستم خیلی خوب آماده شوم.درحالی باید به
اوبگوییم شرایط همه مانند شماست پس سعی کن بابرنامه ریزی بهتروتلاش بیشتر موفق شوی نه اینکه ساعات
زیادکلاس های مدرسه را عامل شکست خودبدانی.
-35
برای موفقیت درهرکاری فرد بایدبه چه عواملی توجه کند؟ پاسخ: -1به عواملی توجه کنندکه درکنترل خودش
باشد.-2بتواندباتلاش ،موانع پیش رورابردارد.-3پیروزی یا شکست رابه عوامل درونی مانندتلاش نسبت دهدنه عوامل
بیرونی مانند دشواری تکالیف یا بدشانسی یا....
-36
منظورازدرماندگی آموخته شده چیست؟ پاسخ : وقتی باورمی کنیم ومی آموزیم که ما نمی توانیم وکاری ازدست
مان برنمی آید نه اینکه واقعا ناتوان باشیم .اگربین کارخودمان ونتایج به دست آمده رابطه ای نبینیم ونتایج به دست
آمده راخارج از خواست وعمل خودبدانیم دچاردرماندگی آموخته شده شده ایم.مثلا دانش آموزی که باوجوددرس
خواندن نتواند نمره ای خوب بگیردکم کم دچاردرماندگی می شود.
-37
چه کسانی دچاردرماندگی آموخته شده می شوند؟ پاسخ: کسانی که کوشش راباپیشرفت مرتبط نمی دانندوفکرمی
کنندهرکاری انجام دهندبه موفقیت نمی رسندیعنی پیامدهای رفتاررامستقل ازخودرفتارمی دانندورویدادها رادرکنترل
خودنمی دانند.
-38
نمونه ای ازدرماندگی آموخته شده درحیوانات مثال بزنید ؟ پاسخ : فیلی که در کودکی با طنابی بسته شده ونتوانسته
خودراازآن رها کندپس ازمدتی دست ازتلاش برمی داردودرسنین بیشترباوجوداینکه بزرگ شده وبه راحتی ازعهده
پاره کردن طناب برمی آید جهت رها شدن تلاشی نمی کند.

فصل هشتم : روان شناسی سلامت
-1چه عواملی برسلامت جسمانی انسان تاثیرمی گذارد؟ پاسخ: موضوعات ومسایلی جسمانی وروانی که انسان
درزندگی با آنها مواجه می شود.(سبک زندگی،فشارهای روانی ،عدم تحرک و ورزش
-2
روان شناسی سلامت راتعریف کنید: پاسخ :شاخه ای ازروان شناسی که درپیشگیری ودرمان بیماری های جسمی ازآن
بهره گرفته می شود.
-3
منظورازپیوستارسلامت چیست؟ پاسخ: سلامت وبیماری دوجنبه جدا ازهم نیستندبلکه دو نقطه یک خط هستندکه به
تدریج به سمت یکدیگر میل می کنند.انتها این مسیر سلامتی کامل ومرگ است. ما با شیوه زندگی خودبه سمت
هریک ازآنها درحرکت هستیم.
-4
روان شناسی سلامت چه اهدافی دارد؟ پاسخ:-1پیشگیری ودرمان بیماری ها-2حفظ سلامتی وارتقای آن(جایگاه
مان برروی پیوستار بهترشود).
-5
عوامل جسمانی وعوامل روانی چه ارتباطی بایکدیگردارند؟ مثال بزنید.پاسخ :مسایل وفشارهای روانی برشرایظ
جسمانی تاثیرمی گذارند مثلا فشارروانی وهیجانات کار درایجادناراحتی قلبی تاثیردارد. متقابلا بیماری های جسمانی
باعث بروز مشکلات روانی می شود. مثلا بیماری دیابت یا کم خونی موجب می شود که فردزود عصبانی یا غمگین
شود. (مسایل روانی گاهی عامل ایجادبیماری جسمانی است وگاهی پیامدیک بیماری جسمانی است).
-6
منظورازسبک زندگی چیست؟ چه نقشی درروان شناسی سلامت دارد؟ پاسخ : مجموعه الگوهای رفتاری وشناختی
که درزندگی روزمره ازآنها استفاده می کنیم . سبک زندگی درشکل گیری بسیاری ازبیماری ها تاثیردارد.الگوهای
رفتاری ناسالم وپرخطر درایجادبیماری ها موثرند. مثلا مصرف بی رویه نمک.موادقندی وچرب که موجب ابتلا به
بیماری های دیابت وقلبی وفشارخون می شود.
-7
ابعاد مهمی که درسبک زندگی بایدموردتوجه قرارگیرندچیست؟ پاسخ : -1تغذیه سالم:کربوهیدراتزیاد.چربی
کم.تاکیدبرمصرف میوه ها وموادفیبردار.رژیم غذایی متناسب باسن وجنس-2ورزش وتحرک بدنی:سوخت وسازبدن
وتنفس راتنظیم می کند.وزن راکنترل می کند.شاداب می کند.-3آشنایی با روش های مقابله با فشارروانی:فشار روانی
درزندگی خودراکنترل وکاهش دهیم.
-8
فشارروانی ،استرس ،چیست؟ پاسخ : نیازبرای دوباره سازگارشدن باشرایط جدیدزندگی
-9
انواع فشارروانی راتوضیح دهید؟ پاسخ : -1فشارروانی منفی:احساس ناخوشایندازارزیابی مشکل وناتوانی دردست
یابی به هدف.مانندحواس پرتی درجلسه امتحان-2فشارروانی مثبت:احساس مطلوب وسازنده درارزیابی مشکل
وپیامدهای آن ،مانند زدن پنالتی درفینال جام جهانی فوتبال
سلامتی کامل نسبتا سالم میانه نسبتاناتوان ناتوانی شدید مرگ
-11فشارروانی منفی وفشارروانی مثبت په پیامدهایی دارند؟ پاسخ : فشارهای روانی منفی موجب
درماندگی،ناامیدی،احساس شکست وناکامی می شود. فشارروانی مثبت باعث ارتقای واکنش های رفتاری وپردازش
های شناختی می شود(.مثلا باعث تمرکز وتوجه بیشترمی شود).
-11
منظورازمقابله با فشارهای روانی چیست؟ پاسخ : تلاش فرد برای ازبین بردن فشارروانی یابه حداقل رساندن فشار
وتحمل کردن آن
-12
درمقابله با فشارروانی چه مراحلی باید طی شود ؟ پاسخ : -1میزان خطر موقعیت راارزیابی کند.-2میزان کنترل وتوان
خودرا ارزیابی کند.-3جهت کاهش عامل فشار تلاش کند
-13
هدف اصلی فرد درمقابله بافشار روانی چیست؟ پاسخ : حذف عامل فشار روانی که زندگی را ازحالت عادی درآورده
است.
-14
انواع مقابله بافشارهای روانی راتوضیح دهید؟ پاسخ: مقابله های سازگارانه: مقابله هایی هستندکه به حل مسایل
وبرطرف کردن عامل فشارآوروبه حداقل رساندن ویا تحمل روانی کمک می کنند.دراین مقابله موقعیت به خوبی
سنجیده می شودوازحمایت دیگران استفاده می شودوبه روش های انتخاب شده حل مسئله فکرمی کنند.-2مقابله
هایی که به حل مسئله وبرطرف کردن فشارروانی کمک نمی کنند.
-15
راه های مقابله سازگارانه بافشارروانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟ پاسخ : -1مهارت های حل مسئله: منبع
استرس شناسایی می شودوسعی درکاهش آن می شود.-2مشورت کردن با دیگران وکسب راهنمایی -3شوخ طبعی
جهت کاستن ازفشارروانی-4ورزش وفعالیت های بدنی
-16
راه های مقابله ناسازگارانه با فشار روانی شامل چه نوع اقداماتی می شود ؟ پاسخ :-1منفعل بودن ودست ازتلاش
برداشتن-2درانتظارمعجزه بودن-3انجام رفتارهای تکانشی بدون فکروتحریک شدن هیجانی آسیب زا-4پناه بردن به
اعتیادوبزهکاریداروهای شیمیایی و...
-17
برخی ازروش های سازگارانه کوتاه مدت بافشارروانی را نام ببرید : پاسخ : تنفس عمیق.شمردن اعداد.تلقین جملات
مثبت.ترک موقعیت.خوردن یک لیوان آب.ماساژ صورت و...
-18
برخی ازروش های سازگارانه بلند مدت با فشار روانی را نام ببرید : پاسخ :ورزش های هوازی.تمرین آرام سازی
خود.نوشتن خاطرات.تغذیه مناسب.تفریح وسرگرمی.حمایت های اجتماعی.برنامه ریزی زمان بندی شده
-19
مذهب از راه هایی برسلامت فرد تاثیرمی گذارد؟ پاسخ : -1راه مستقیم : ازطریق ایجادآرامش ذهنی،کاهش
فشارروانی ،ایجادروحیه مثبت،افزایش حمایت اجتماعی سیستم ایمنی بدن را بهبودمی بخشد.-2غیرمستقیم:معمولا
افرادمذهبی حقیقی سبک زندگی سالم تری دارند ورفتارهای پرخطر کمتری انجام می دهندوبا توسل به نیروهای الهی
فشارهای روانی خودراکاهش می دهند(.مثلا باخواندن دعا ونیایش )ارسال توسط سرگروه روان شناسی آرزو حیدریان متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397
همکاران محترم میتوانند در لینک های زیر کلیپ های ویژگی های تدریس از طریق بازی را دریافت نمایند.
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397

In this article I will outline several reasons for using role-play in the classroom and I will offer some tips for getting the most out of role play.

Introduction

  • What is role-play?
  • Why use Role play?
  • Tips on successful classroom role-play?
  •  
Introduction
Incorporating role-play into the classroom adds variety, a change of pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of fun! It can be an integral part of the class and not a 'one-off' event. If the teacher believes that the activity will work and the necessary support is provided, it can be very successful. However, if the teacher isn't convinced about the validity of using role-play the activity "will fall flat on its face just as you expected it to" (Gillian Porter Ladousse 1987). Therefore, if you think positive and have a go, you may be pleasantly surprised


ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397
gysrt

ارسال توسط مدیر اجرایی

یكی از ویژگی های آموزش و پرورش پیشرفته و مدرن، توجه ویژه به فعالیت هایی است كه دانش آموزان در بیرون از کلاس و مدرسه انجام می دهند. این قبیل فعالیت ها بدون شك بیشتر از فعالیت های کلاسی در رشد دانش آموزان مؤثرند. بر دستگاه تعلیم و تربیت هر كشوری واجب است در راستای این مهم وارد عرصه شده و زمینه های اجرایی این فرایند را فراهم آورد. در برخی از دروس، مانند جغرافیا و زمین شناسی، توجه صرف به مطالب كتاب و عدم تحرك و پویایی دانش آموزان در محیط خارج از کلاس ، این دروس را نیز به مانند دروس ادبیات فارسی و فلسفه، به دروسی انتزاعی تبدیل می كند و در نتیجه کلاس ها بازدهی لازم را ندارند.

یكی از تخصص های مورد نیاز دست اندركاران تعلیم و تربیت در سطوح مختلف سازمانی و اجرایی، برخوردار بودن از دانش، مهارت، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است كه فقدان آن در عرصة عمل و اجرا، ناكارآمدی فرایند یاددهی ـ یادگیری را در پی خواهد داشت. فعالیت های علمی و عملی خارج از مدرسه فرایندی است كه درخلال آن، دانش آموزان با یكدیگر یا به تنهایی و با هدایت و راهنمایی معلم در خارج از کلاس درس و مدرسه و برای یافتن پاسخ برخی از سوالات یا به منظور تعمیق مفاهیم، اصول و مهارت های آموخته شده و ارتباط با زندگی و جامعه، تحقیق و پژوهش می كنند. برنامه های رسمی و متداول در کلاس ها و مدارس بیشتر متوجه پرورش حافظه و به كار انداختن قوای ذهنی شاگردان است و به رشد جنبه های عاطفی و اجتماعی افراد توجه چندانی ندارد. اغلب دروس رسمی از واقعیت های زندگی فاصله زیادی دارند، و به همین دلیل، شاگردان را برای روبه رو شدن با مسائل زندگی آماده نمی كنند. ساخت وسایل و ابزارهای آموزشی به عنوان یك فعالیت خارج از کلاس ، هم زمینة لازم برای توجه به بعد مهارتی را فراهم می آورد و هم در پرورش خلاقیت دانش آموزان تأثیر بسیار خواهد داشت، مشروط بر اینكه خود دانش آموز وسیله را تهیه كند (بسازد) .در ساخت وسیلة آموزشی باید دقت شود تا:

1.   ساده و هدفدار باشد.

2.   با مفاهیم و موضوعات مهم درسی مرتبط باشد.

3.   وسایل ساخته شده یا به دانش آموزان برگردانده شود یا در صورتی كه نمونه ای برجسته باشد، در نمایشگاه یا كارگاه مدرسه نگهداری شود.

درس جغرافیا برخالف برخی از دروس كه انتزاعی هستند، ملموس است و در صورتی كه با مدل، نقشه و ماكت تدریس شود برای دانش آموزان بسیار جذاب و یادگیری آن نیز آسان و عمیق خواهد بود.منبع : فصلنامه رشد جغرافیا (مقالات پیمان كریمی سلطانی دكترای ژئومورفولوژی)ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
یک کارآفرین آلمانی گجتی به اندازه یک قالب صابون ابداع کرده که پس از قرار گرفتن در سینکی پر از آب با ایجاد امواج اولتراسونیک لباس های کثیف را می شوید.
به گزارش نامه نیوز، یک گجت چندبار مصرف می تواند هر سینک ظرفشویی را به یک ماشین لباسشویی تبدیل کند و با امواج اولتراساوند لباس ها را تمیز کند.

این دستگاه  به نام Dolfi یک گجت قابل حمل و به اندازه یک قالب صابون است. گجت مذکور می تواند لباس های کثیف را در ۳۰ دقیقه تمیز کند. برای این منظور  هنگامیکه گجت در سینک قرار می گیرد حباب هایی ایجاد می کند که امواج آب را به سمت داخل هدایت می کند.

مبدعان این گجت ادعا می کنند دستگاه انقلابی در شیوه شستن لباس ها ایجاد می کند و در مقایسه با ماشین لباسشویی معمولی ۸۰ بار انرژی کمتری مصرف می کند.

دلفی به لباس ها آسیب نمی رساند و هر نوع پارچه ای از جمله کشمیر را می شوید.

برای استفاده کافی است کاربر دستگاه پلاستیکی را روشن کند و آن را داخل سینکی پر ار آب بیندازد، سپس لباس های کثیف و مایع شوینده را نیز اضافه کند.امواج اولتراسونیک حاصل از دستگاه در آب حرکت می کند و حباب های ریز با فشار بالا ایجاد می کند. این حباب ها امواجی از آب را می سازند که کثیفی روی لباس ها را پاک می کند.

لنا سولیس کارآفرین آلمانی ایده اصلی گجت را ارائه کرده است.دستگاه جیبی با قیمت ۱۸۹ دلار عرضه می شود.


ارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397

مثالی برای الگوریتم نویسی(پایه نهم)

از آنجا که کاردرکلاس های مربوط به پودمان الگوریتم مانند کار در کلاس صفحات 7 و 10برای بسیاری از دانش آموزان در ابتدا سنگین و مبهم می باشد بهتر است  ابتدا از دانش آموزان بخواهیم الگوریتم پخت یک غدای ساده یا الگوریتم ساخت یک کاردستی را بنویسند،البته نباید از نوشتن الگوریتم های محاسباتی نیز غافل شد. برای این منظور علاوه بر استفاده از مثال های 3 و 4 می توان مثال های ساده ای طراحی کرد و از دانش آموزان خواست نسبت به نوشتن الگوریتم به روش شبه دستور و همچنین رسم فلوچارت برای آنها اقدام کنند

نمونهای از یک الگوریتم نویسی که خودتان می توانید طراحی کنید:

مریم برای خرید خودکار 4000 تومان به فروشنده پرداخت کرد . الگوریتمی بنویسید که با پرسیدن قیمت یک خودکار محاسبه کند فروشنده چه تعداد خودکار باید به مریم بدهد. فلوچارت آن را رسم کنید.

پاسخ:

1- شروع

2- قیمت یک خودکار را بگیر.

3- 40000 را برقیمت یک خودکار تقسیم کن.

4- حاصل تقسیم را به سمت پایین گرد کن.

5- عدد بدست آمده نشان دهنده تعداد خودکار است.

6- پایانارسال توسط سرگروه کار و فناوری
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397


من دلم می خواهد

خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش

دوستهایم بنشینند آرام

گل بگو گل بشنو

هرکسی می خواهد

وارد خانه پر عشق و صفایم گردد

یک سبد بوی گل سرخ

به من هدیه کند

شرط وارد گشتن

شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن

یک دل بی رنگ و ریاست

بر درش برگ گلی می کوبم

روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار

خانه ی ما اینجاست

تا که سهراب نپرسد دیگر

“خانه دوست کجاست؟ “ارسال توسط سرگروه ادبیات متوسطه1
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397
صابون

 

صابون از نمک‌های سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب گوناگون (عمدتاً اولئیک اسید، استئاریک اسید، پالمیتیک اسید، لاریک اسید ومیریستیک اسید) تشکیل‌شده است. طی هزاران سال مصرف صابون روبه فزونی گذاشت تا ساخت آن برای راحتی و بهداشت بشر متمدن ضرورتی صنعتی یافت.

 

مواد اولیه

 

پیه ماده چرب اصلی در صابون‌سازی است. مقدار پیه مصرفی حدود سه‌چهارم کل روغن‌ها و چربی‌های مصرفی صنایع صابون‌سازی است و مخلوطی است از گلیسیریدهایی که از آب‌کردن چربی جامد گاوی با بخار به دست می‌آید. این چربی جامد با بخار گوارش می‌شود و پیه روی آب تشکیل می‌گردد، به‌طوری‌که به‌راحتی می‌توان آن را از روی آب جمع‌آوری کرد. به‌منظور افزایش انحلال‌پذیری صابون پیه را معمولاً در داخل ظرف صابون‌سازی یا ظرف آبکافت با روغن نارگیل مخلوط می‌کنند. روغن دنبه (حدود 20 درصد) دومین ماده اولیه مهم در صابون‌سازی است. این روغن که منبع مهمی از گلیسیریدهای چرب است از حیوانات کوچک اهلی به دست می‌آید.

صنایع صابون‌سازی نیز از مصرف‌کنندگان بزرگ مواد شیمیایی به‌ویژه سود سوزآور، نمک، سدیم کربنات، پتاس سوزآور، سدیم سیلیکات، سدیم بی‌کربنات و تری سدیم فسفات است. مواد معدنی که به صابون اضافه می‌شود به مواد کمکی معروف است.مخلوط تتراسدیم پیرو فسفات و سدیم تری پلی فسفات از مؤثرترین مواد کمکی صابون‌ها محسوب می‌گردد. نکته‌ای که به لحاظ اقتصادی اهمیت دارد این است که ترکیب مواد کمکی ارزان‌قیمت مانند سدیم کربنات با مواد مؤثرتر (و گران‌قیمت) تتراسدیم پیرو فسفات یا سدیم تری پلی فسفات گاهی نسبت به مصرف تنهای فسفات ارجحیت دارد. به‌علاوه نشان داده‌شده است که چنین مخلوط‌هایی می‌توانند تأثیر یکسان یا حتی بیشتری در زدودن چرک و لکه داشته باشند.

 

 مواد سطحی

این مواد شامل هر ترکیبی است که با حل کردن آن در آب یا محلول‌های آبی کشش سطحی را تحت تأثیر قرار دهد (معمولاً آن را کاهش می‌دهند)، یا تأثیرات مشابهی از کشش سطحی میان دو مایع به وجود آورد. صابون یکی از این مواد است، ولی اصطلاح ماده فعال سطحی بیشتر برای مشتقات مواد آلی از قبیل نمک‌های سدیم آلکیل سولفات‌ها یا سولفوناتهای با جرم مولکولی زیاد به‌کاربرده می‌شود. مواد فعال سطحی صابون‌ها و شوینده‌های سنتزی کار تمیز کردن اولیه را انجام می‌دهند و باکم کردن کشش سطحی عمل شستشو را با کف کردن همراه می‌سازند. فرآیند تمیز شدن شامل مراحل زیر است (1) مرطوب شدن کامل کثافت و سطحی که باید با صابون یا محلول شوینده شسته شود، (2) حذف کثافت از روی سطح و  (3) نگه‌داشتن کثافت در محلول یا تعلیق پایدار. صابون‌ها یا شوینده‌ها توانایی تر کنندگی آب را افزایش می‌دهند، به‌طوری‌که آب شستشو بهتر می‌تواند داخل پارچه نفوذ کند و به لکه یا کثافت برسد. در این مرحله لکه یا کثافت جدا می‌شود. وقتی این عمل با چرخش ماشین رخت‌شویی همراه شود باعث       می‌گردد صابون یا شوینده کثافت را از روی پارچه بردارد، آن را در داخل آب شستشو به‌صورت معلق درآورد و مانع از نشستن مجدد آن روی پارچه شود.

 ارسال توسط سرگروه شیمی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 24 مهر 1397

واژه ی «ابتلاء» در قرآن معنایی ظریف دارد: امتحانی سخت که مبتلا را پژمرده و رنجور می‌سازد. و عاشق می‌باید در کوره‌ی ابتلائات، صداقت و پایمردی خود را به منصه‌ی ظهور گذارد؛ تا کاذب از صادق ونم از یم و منافق از مؤمن جدا گردد. و به تناسبی که محبوب بلندمرتبه‌تر است، ابتلاء نیز سخت تر می گردد؛ تا به آنجا که می‌باید ابراهیم‌وار، کُنه قلب خود را در طبق اخلاص نهد و خنجر بر حنجر اسماعیل خود کشد و با ذبح جگرگوشه‌ی خویش، در حقیقت خود را در مسلخ عشق قربانی سازد و فقر و هجر و اتهام و بیماری و غربت از هاجر و فرزندش را تحمل نماید تا شاید مقام امام عاشقان بر او ارزانی شود.
《وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا...》
و چون پروردگارِابراهیم، وی را با صحنه‌هایی بیازمود و او به حد کامل از عهده‌ی آن امتحانات برآمد، به وی گفت: من تو را امام قرار دادم...
و در این میان، سلسله جنبان عاشقان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین  است که رسم عاشقی و صبر و سوز و هجر و اتهام را با همه‌ی هستی خود به میدان آورد. پس بدیهی است که مشتاقان حضرتش نیز باید فروغی از جلوه‌ی عاشقی را در زیارت حضرتش ابراز نمایند، و در این مسیر، هرآنچه مصیبت سنگین‌تر، در فرهنگ عاشقی لذیذتر و ابراز عشق و صفا با محبوب به صداقت نزدیک تراست؛ که
《إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِیَاءُ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ》
همانا بلاکش ترین مردم انبیاء هستند، و پس از ایشان پیروانشان، و هرکه پیروتر، بلاکش تراست.
عاشق آن به که دائم در بلابی
ایوب آسا به کرمان مبتلا بی
حسن آسا به دستش کاسه‌ی زهر
حسین آسا به دشت کربلا بی
بنابراین، هرچند پیاده روی که برای زیارت اولیای الهی توصیه شده با قواعد عقلانی سازگار نیست، ولی در مکتب عاشقی، کم ترین جلوه ابراز صداقت برای سالکان، تحمل شداید راه «کوی محبوب» است. و در این میان، اگر زیارت سیدالشهداء اشرف زیارات است، رنج بردن در اکتساب کیمیای حسینی نیز اشرف ابتلائات است.
                                                                            

ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2

شما می‌خواید یه غذا درست کنید برای اینکه بی‌نمک نباشه توش نمک می‌ریزید
غذا و اجزاء غذا به واسطه نمک شور میشه
ولی نمک خودش شوره و شوری رو از جایی نمی‌گیره
واجب‌الوجود بودن خدا در فلسفه یعنی همین
خداوند خودش وجود مطلقه و کسی بهش وجود نمی‌ده، واجب الوجوده و ما وجود و هستیمون رو از خدا می‌گیریم.
این مدل توضیح دادن، برای فرزندانمون و برای دانش آموزان میتونه مفید باشه. در ادامه اگر پرسیدن چرا خدارو نمیبینم می‌تونیم بگیم:
نمک وقتی در غذا حل میشه و غذا رو شور می‌کنه دیگه نمیتونید نمک رو تو غذا پیدا کنید ولی نمک در تمام غذا هستش و غذا رو شور می‌کنه ولی دیده نمی‌شه. خدا هم در وجود ما و در تمام هستی هست ولی دیده نمی‌شه


ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید