تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - مطالب سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 تیر 1394
Image result for ‫سالگرد دکتر شریعتی‬‎


ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 27 خرداد 1394
وقت ان است که مستان طرب از سرگیرند

Image result for ‫عکس عبادت‬‎


ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394
این مقاله مقدمه ای است برمقوله سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی درآموزش وپرورش

برقراری ارتباط میان انسانها علاوه برآنکه عامل رفع نیازهامحسوب میشود موجد پیوندی است که ازآن به عناوین گوناگونی ازجمله سرمایه اجتماعی یاد می شود.

فرانسیس فوکویاماسرمایه اجتماعی را "مجموعه معینی از ارزشها وهنجارهای غیررسمی –اعم از صحیح وغلط-می داند که اعضای جامعه درآن سهیم هستندوآنهارا به انجام امورخاص درراستای حفظ جامعه هدایت می کند".به عبارت دیگر درمشارکتها وروابط افراد نوعی پیوند وانسجام قبلا تعریف نشده بین افرادایجادمیشود که حافظ هنجارهاو ارزشهای جامعه بوده وتداوم آن مجموعه را رقم می زند.

همچنین دراغلب تحقیقات مشخص شده درگروههایی که وابستگی افراد مبتنی برتعاون است دستیابی به هدفها سریعتر وبهتر از گروههایی صورت می گیرد که وابستگی افراد برمبنای رقابت است یعنی اگر موفقیت افراددرگرو همکاری وتعاون با یکدیگرباشد گروه وجمع سریعتر به آرمانها وارزشهای مشترک وتعریف شده دست پیدامی کندوبرعکس این امر نیز صادق است  یعنی دراین قبیل گروهها افراد کمتردچاراحساس یاس،سرخوردگی ،بیهوده بودن وعدم موفقیت می شوند.

درآموزش وپرورش وبسیاری ازنهادهای رسمی موجوددرکشور نسبت به انباشت این نوع سرمایه وبهره گیری ازآن به دلایل گوناگون غفلت شده ومی شود.

وجودارتباطات ثانویه ورسمی دراین نهادهاهمچنین جهت گیریهای مسئولین وکسانی که درراس قرارمی گیرند واغلب برسلسله مراتب قدرت تاکید می ورزندموجب می شوندافرادنسبت به سرنوشت وروندکاری مجموعه بی اعتمادیادست کم بیاعتناباشند.این درحالی است که سهیم کردن افرادونقش آفرینی آنان درمجموعه علاوه براینکه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شود آثارونتایجی چون:افزایش اعتمادعمومی،روحیه نظم وقانون پذیری ،قبول تعهدات ومسئولیتهاو....رانیزبه دنبال خواهدداشت.

استفاده ازروشهای مشارکتی ومشورتی،تبادل آزادتراطلاعات ودسترسی به آنها،دخالت افراددرتصمیم گیریها،تحمل آراوعقایدمتنوع ومختلف،نزدیک ترشدن تصمیم گیرندگان به مجریان تصمیمات،سهیم شدن همه افراددرموفقیت وشکستها نمونه هایی ازاصولی  هستند که بایافتن راههای مناسب برای اجرای آنهامی توان بدنه آموزش وپرورش یعنی دانش آموزان ومعلمان وکارکنان اداری راازاین سرمایه -که موجب تسریع وتسهیل دررسیدن به اهداف-می شود بهره مندساخت.

 

برچسب ها: سرمایه اجتماعی، گروههای آموزشی شهرستان بهارستان، سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش، گروه، مطالعات اجتماعی،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2

باسمه تعالی

با عنایت خداوند، سومین جلسه گروه علوم اجتماعی واقتصاد درتاریخ 12 بهمن 93 درآموزشگاه جوادالائمه علیه السلام برگزار گردید.

مطابق برنامه ریزی انجام شده به ترتیب کتابهای اول تا سوم واقتصادمورد بررسی گروهی قرارگرفت وهمکاران به تبادل اطلاعات و تجربیات خود درزمینه هردرس پرداخته ،ابهامات وسوالات خودرا مطرح نمودند تا با همفکری شیوه مناسب تری برای ارائه مطالب در کلاس برگزیده شود.

 دراین جلسه جناب آقای زارع با بیان مبانی نظری دروس ومفاهیم مطرح شده کمک موثری به پربارتر شدن جلسه نمودند. خوشبختانه با مشارکت قابل توجه همکاران واستفاده آنان ازمباحث طرح شده، مقررشد جلسه دیگری نیز برای بررسی کتاب سال چهارم ومباحث باقی مانده سایر کتابها برگزار شود.

قابل ذکراست که لوح فشرده حاوی سوالات کلیه کتب علوم اجتماعی واقتصاد دراختیارهمکاران قرارگرفت تا به این طریق نیاز به مراجعه به سایر منابع وکتب کمک آموزشی به خصوص از جانب دانش آموزان به حداقل رسانده شود .همچنین آمادگی گروه علوم اجتماعی برای ارایه فیلمهای مرتبط با موضوعات  کتاب درسی به ویژه کتاب سال چهارم وسوم به دبیران محترم اعلام شد.

ضمنا اطلاع رسانی مجدد درخصوص جشنواره ملاصدرا انجام پذیرفت ومقررشد درسال آتی جلساتی نیز برای تقویت بنیه علمی دانش آموزان مستعد منطقه به ویژه دانش آموزان سال چهارم برگزار شود که از جانب همکاران مورد استقبال قرارگرفت .

کبری ایرانشاهی - گروه علوم اجتماعی بهارستان دو
برچسب ها: گزارش جلسه، بهارستان 2، گروه اجتماعی، گروه اقتصاد، مظفر زارع، کبری ایرانشاهی، مدیریت آموزش و پرورش بهارستان کارشناسی تکنولوزی وگروههای آموزشی،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393
سرمایه اجتماعی وتوسعه از مباحث مهم جامعه شناسی است دراین مطلب رابطه توسعه وعملکرد دولتها به صورتی کلی طرح می شو.

سرمایه اجتماعی، دولت و توسعه اقتصادی

 بررسی نقش دولت در جامعه مدنی و فرآیند توسعه:
بطور کلی درباره نقش شایسته دولت در فرآیند توسعه اقتصادی دو دیدگاه عمده وجود دارد ، دیدگاه نخست از نظریه سیاسی " لیبرال دموکرات و اقتصاد نئوکلاسیک "ریشه می گیرد . براساس این دیدگاه باید مداخلات خود را در حوزه اقتصادی به حداقل ممکن محدود سازد و تصمیم گیری های عمده را به بخش خصوصی واگذارد .
الگوی لیبرال ، مداخله زیاد دولت رادر اقتصاد موجب پدید آمدن رفتار سودجویانه ( در حوزه عمومی و خصوصی ) اسراف ، فساد و عدم کارآیی می داند . این الگو دخالت گسترده دولت را باسطح بالای رشداقتصادی وگذاربه توسعه پایدارناسازگار می داند .ادامه مطلب
برچسب ها: علوم اجتماعی، آموزش اجتماعی، اموزش مطالعات اجتماعی دبیرستان، اموزش اجتماعی متوسطه دوره ی دوم، بهارستان، گروه های آموزشی،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393

با توجه به اینکه کتاب جامعه شناسی دوم انسانی بر مبنای نقد جامعه شناسی غربی به ویژه تفکرات پوزیتیویستی نگاشته شده است ،دراین نوشته سعی می شود درس ششم (تاریخچه جامعه شناسی)به زبانی ساده بیان شود تا افرادی که باتخصص درسایررشته هابه تدریس این کتاب می پردازند بتوانند با مثالهای عینی تر به درک مطالب اصلی توسط دانش آموزان کمک نمایند ومبنای تفکر حاکم برکتب جدید التالیف را نیز بهتر تفهیم کنند.

-این که ریشه تفکرات ونحوه شکل گیری جامعه شناسی به معنای قرن نوزدهمی آن چگونه بوده است دراین مقال نمی گنجد ،به همین اندازه اکتفا می کنیم که اگوست کنت-که بنیان گذار وپدرعلم جامعه شناسی جدید محسوب می شود-معتقدبود پدیده های اجتماعی (مانند گروه ،هنجارها،اسیب های اجتماعی ،ارزشها و...)راباید همچون اشیای فیزیکی درنظر گرفت.براین مبنا همان طورکه قواعد فیزیک درمورد اشیاء درجامعه های گوناگون وشرایط مختلف قابل کشف،مشاهده ،آزمایش،نتیجه گیری وپیش بینی هستند این موضوع درباره پدیده های اجتماعی نیز (البته با درصد کمی از احتمال وخطا) صادق است.

http://dl.book.behtarin.com/amozesh/dars/jameshenasi.jpgادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 10 دی 1393


http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun925.jpg  http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun582.jpg

آورده اند امیری از معدود امرای عادل و فاضل در حال احتضار بود.

پسر بر بالین وی نشسته: که ای پدر عمری ما را به صواب رهنمون ساختی و از عقاب ترسانیدی، باشد حال که در آستانه سفر آخرتی وعده فرمایی و احوال خود را در آن جهان به ما خبردهی تا بدانیم با تو که بدین شیوه  نیک زندگانی کرده ای در آن جهان چه کنند؟

پدر فرمود: باشد که اگر اجازتم فرمایند من سه شب پس از رفتن در گور به خوابت آیم و حال خویش بر تو بازخوانم.

پدر بمرد و پسر به انتظار نشتی تا سه شب گذشت، اما خبری از پدر نه در خواب خویش یافت و نه درخواب دیگران.

روزها بگذشت: سه هفته و سه ماه و سه سال و سرانجام پسر پدر را بخواب دید.

پرسید چگونه شد که این وعده این چنین به درازا بیانجامید.ادامه مطلب
برچسب ها: حکایت، حکایات اموزنده، داستان های داستانهای آموزنده، مطالب عمومی، اجتماعی، آموزشی، بهارستان،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 13 آذر 1393

نگرش انتقادی وبرسی عملکرد نظام اموزشی موجود می تواند مارادربهتر شدن این نظام یاری نماید دراین مقال ومقالات آتی به برخی مشکلات ظاهرا کوچک امفراگیر نظام اموزشی می پردازیم با نظرا ت خود مارا یاری بفرمایید

درتئوریها ونظریات مربوط به جامعه شناسی سازمانها کارایی واثربخشی ازموضوعات مهم است .درمفهوم اثربخشی واقعی میزان تحقق هدفهای یک سازمان مطرح می شود ودرمفهوم کارایی میزان منابعی که برای تولید یک واحدبازده به کاربرده می شود،اندازه گیری می شود.ادامه مطلب
برچسب ها: ارزشیابی توصیفی، نمونه کاربرگ چک لیست، گروه آموزشی ابتدایی،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 1 آذر 1393

از مکاتب مطرح درجامعه شناسی مکتب تفهمی است که وبر تحت تاثیر افکار دیلتای آن را بنیان نهاد. در ادامه مطلب به ویژگی های این مکتب و تفاوت های آن با پوزیتیویسم اشاره می گردد..


http://www.aftab.ir/articles/religion/philosophy/images/0de9b0f12c24d9a1980373003c0ba691.jpgادامه مطلب
برچسب ها: مکتب تفهمی چیست ؟، گروه های آموزشی و مطالب علمی اموزشی همکاران سرگروه دروس متوسطه،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 1 آذر 1393

در کتاب های جامعه شناسی به موضوع آپارتاید و تقابل ارزشی آن با فرهنگ اسلام اشاره شده است. آنچه در ادامه می آید خلاصه ای برای تبیین این مطلب است.


http://www.onislam.net/english/oimedia/onislamen/images/mainimages/Islamic%20Prescription%20for%20Racial%20Discrimination%20(2).jpg


آپارتاید یکی از اشکال وحشیانه تبعیض نژادی را بیان می‌کند و در اصل عبارتست از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال می‌کنند.

از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است. آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبور کردن آن‌ها به اقامت در محلات و استان‌های خاص، محروم کردن آن‌ها از کلیه حقوق سیاسی وامکان تحصیل و پیشرفت. در مناطقی که سیاهپوستان مجبور به اقامت در آن می‌شوند و حق خروج از آن را ندارند حداقل امکانات زندگی نیز موجود نبود. کنگرهٔ ملی آفریقا با درخواست ایجاد جامعهٔ آزاد چندقومی، جنگی علیه نظام آپارتاید به راه انداخت. طرفداران لغو آپارتاید، تظاهرات آرامی در شپرویل و تسوتو به راه انداختند، که با مقاومت مخالفان روبه‌رو شد. راهپیمایان سیاه‌پوست شلاق زده شدند، و حتی در مارس ۱۹۷۰، بیش از ۷۰ آفریقایی کشته شدند.

ادامه مطلب
برچسب ها: آپارتاید اپارتاید ف تبعیض نژاد تبعیض نزادی، علوم اجتماعی متوسطه دوره دوم،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1393
آنچه می آید شرحی اجمالی است بر نظریه دولت رفاه

دولت رفاه به دنبال بروز همین شرایط بحرانی پدید آمد و افراد تأثیرگذار جامعه متقاعد شدند که رفاه افراد با توجه به آثار تعیین کننده آن در زمینه حفظ نظم و دفاع عمومی بسیار مهمتر از آن است که در شرایط پرنوسان اقتصاد آزاد به عهده ساز و کارهای بازار گذاشته شده و یا فقط از طریق رسوم و ترتیبات غیر رسمی پیش برده شود. بر همین اساس نیز دولتهای دموکراتیک متقاعد شدند که برای مقابله با کمونیزم باید مسئولیت آشکا بهزیستی و رفاه کلیه اعضای جامعه را بر عهده گیرند تا از طریق اقتدار و نفوذ حکومتی شان برای مهار جریانهای سیاسی مخالف استفاده نمایند.


ادامه مطلب
برچسب ها: دولت رفاه، دولت ئموکراتیک، نیودل،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید