گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعیمعیارها و گزینه‌ های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی

1. بیان دیدگاهها

اینک در توضیح هر مورد، سه دیدگاه متفاوت را که ربر گلیسون و کریستیان پرن مطرح کردهاند بیان میکنیم. لازم به ذکر است که نویسندگان و نظریهپردازان بزرگی در حوزه آموزش زبان همچون هانری بس و میشل دابن موارد متفاوتی برای طراحی برنامه آموزشی در نظر گرفته و تعاریف متعددی را بیان کردهاند. در این پژوهش به بیان تعاریف و دیدگاههای ربر گلیسون و کریستیان پرن (16 :1999) میپردازیم.

 

  • تبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی

در تبیین اهداف آموزشی و انتخاب محتوای درسی، اولین دیدگاه کاملاً معلممحور است. یعنی معلم خود مسئول انتخاب منابع آموزشی، اهداف آموزشی و محتوای درسی است. در دومین دیدگاه معلم میبایست برای انتخاب محتوای درسی با زبانآموزان مذاکره و مشورت کند و بخشی از انتخاب محتوای درسی را که جنبه حاشیهای دارد به آنها بسپارد. دیدگاه سوم،  مسئولیت بیشتری را بر عهده زبانآموزان قرار میدهد تا خود بتوانند بخش اعظم این انتخاب را عهدهدار شوند.

 

  • طراحی فعالیتهای  فردی و گروهی زبانآموزان در کلاس

طبق دیدگاه اول، در فعالیتهای گروهی، معلم کنترل کافی بر روند آموزش و یادگیری زبانآموزان ندارد بنابراین فعالیتهای فردی در اولویت قرار میگیرند. بنابر دیدگاه دوم فعالیتهای گروهی باید در مواردی انجام شود که نسبت بهکار فردی ارجحیت و مزیت بیشتری داشته باشد. این فعالیتها باید متناسب با نیازهای زبانآموزان، اهداف آموزشی و محتوای درسی باشند. در دیدگاه سوم زبانآموزان باید برای انجام فعالیتهای گروهی آماده گردند، زیرا این فعالیتها باعث ایجاد انگیزه شده و به استقلال6 زبانآموزان در یادگیری زبان کمک میکنند.

 

  • ارزشیابی زبانآموزان

براساس دیدگاه اول معلم زبان معیارهای خاص خود را برای ارزشیابی زبانآموزان بهکار میبرد. زیرا معلم توانایی و قابلیت کافی را برای این کار دارد و مسئول آموزش به زبانآموزان است. بنابر دیدگاه دوم معلم باید معیارهای ارزشیابی را برای زبانآموزان توضیح دهد و از آنها نظرخواهی کند. در دیدگاه سوم زبانآموزان باید توانایی انجام خودارزشیابی7 را کسب کنند و معلم آنها را در انجام خودارزشیابی یاری نماید.

 

  • بررسی پیشرفت فردی و گروهی زبانآموزان

طبق دیدگاه اول وظیفه معلم آموزش جمعی8 زبانآموزان است و میبایست پیشرفت آموزش جمعی را تضمین کند. بنابراین پیشرفت جمعی زبانآموزان هدایتگر معلم در تدوین برنامه درسی و آموزشی است. براساس دیدگاه دوم وظیفه معلم ایجاد سازش و تعادل بین آموزش جمعی و فردی زبانآموزان است. بر این اساس معلم باید به پیشرفت جمعی و در عین حال به پیشرفت فردی زبانآموزان توجه نماید. بنابر دیدگاه سوم معلم موظف است تا به هر یک از زبانآموزان در یادگیری زبان کمک کند و در آموزش زبان نیازها، علایق، سبکها و روشهای یادگیری هر یک از آنها را مورد توجه قرار دهد. بنابراین آنچه که معلم زبان را در آموزش و تدوین برنامههای آموزشی هدایت میکند پیشرفت فردی زبانآموزان است.

 

  • نحوه برخورد با خطاها و اشتباهات زبانآموزان

دیدگاه اول اصلاح اشتباهات فردی و گروهی زبانی زبانآموزان را مهم میداند. طبق دیدگاه دوم برای تصحیح اشتباهات زبانی زبانآموزان باید اهداف آموزشی، نوع فعالیتهای کلاسی و انگیزه زبانآموزان مورد توجه قرار گیرد و به شکل گزینشی اشتباهات آنها از نظر زبانی و معنایی تصحیح شود. دیدگاه سوم به تصحیح اشتباهات شکلی زبانآموزان با در نظر گرفتن  شرایط ارتباطی و معنایی که در آن قرار دارند توجه میکند.

 

  • نحوه آموزش مسائل فرهنگی

براساس دیدگاه اول مواردی که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی به آنها توجه کند عبارتند از: تاریخ، جغرافی، اقتصاد، جامعهشناسی، مردمشناسی، نقد ادبی، تاریخ هنر و... . در دیدگاه دوم آنچه را که معلم زبان در آموزش مسائل فرهنگی باید مد نظر قرار دهد میزان دشواری و آسانی این امور برای زبانآموزان است. بعضی از این موارد را زبانآموز حدس میزند و بعضی کاملاً با فرهنگ مادری زبانآموزان متفاوت هستند. طبق دیدگاه سوم آنچه را که معلم زبان باید در آموزش مسائل فرهنگی زبان خارجی لحاظ کند مواردی است که در آن هر زبانآموز شخصاً توانسته است به زیر و بمها، سازوکارها و ساحتهای گوناگون فرهنگ بیگانه اشراف پیدا کند.

 

2. بهعنوان یک معلم چگونه به سؤالاتم در مورد طراحی برنامه آموزشی پاسخ دهم؟

 در حوزه آموزش زبان بهطور طبیعی سؤالهایی در ذهن معلم زبان پدید میآید و او میکوشد پاسخهایی برای آن بیابد و البته ممکن است این پاسخها خیلی رضایتبخش نباشد. در برخی موارد پرسشها به گونهای است که میتوان برای آنها راهحلهایی دقیق و عملی یافت. اما سؤالات مربوط به حوزه آموزش بهطور طبیعی به گونهای هستند که همیشه نمیتوان برای آنها پاسخ هایی قانعکننده، قاطع، حتمی و همیشگی پیدا کرد. به بیان دیگر مشکلاتی که معلم با آنها مواجه میشود به طور کلی پیچیده هستند به همین خاطر در حوزه آموزش زبان به جای اینکه به اصل مسئله9 بپردازیم از عوامل ایجادکننده این مشکلات10 سخن میگوییم. گاه که در پی یافتن پاسخ به پرسش شکل گرفته در ذهن به جستوجو و تحقیق میپردازیم در مییابیم که این مسئله در ابتدا یک پرسش و مسئله فردی بوده و سپس به مسئلهای گروهی تبدیل شده که برای ریشهیابی و تحلیل11 آن مطالعات و پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است. ما اکنون میتوانیم با مراجعه  به منابع موجود پاسخ پرسشهای خود را پیدا کنیم. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که اغلب مسائلی که باعث ایجاد سؤال در ذهن معلم میشوند از مشکلات و مسائلی که در تدریس عملی و در کلاس درس با آنها مواجه میشود نشأت میگیرند. در نتیجه معلم نیز به منظور یافتن راهحل برای مشکلات و مسائل پیشرو میبایست علاوه بر مراجعه به منابع کتابخانهای، خود نیز برای یافتن راهحل مناسب به تحلیل مسائل و مشکلات بپردازد و راهحلهای متفاوت را امتحان کند تا به بهترین آنها دست پیدا کند. بنابراین به منظور طراحی برنامه آموزشی، معلم زبان باید دیدگاههای مختلف را بشناسد و با توجه به شرایط کلاسی برنامه آموزشی مناسب را طراحی کند. بنابراین در این مقاله سعی کردیم موارد ضروری برای طراحی برنامه آموزشی را برشمریم و معلم را با دیدگاهها و نظرهای گوناگون در مورد هر یک از این موارد آشنا کنیم. از این پس به منظور شناخت دقیقتر موارد ذکر شده برای طراحی برنامه آموزشی در مقالات آتی هر یک از موارد فوق را به تفصیل بررسی و ارزیابی خواهیم کرد.


مجله رشد آموزش زبان های خارجی شماره 124بهار1397

برچسب ها: سرگروه زبان انگلیسی متوسطه اول-معیارها و گزینه‌ های معلم زبان در طراحی برنامه آموزشی،
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 20 آبان 1397


TEACHING TIPS

THREE Keys to a Creative Language Classroom

 

Want to know a secret? Curiosity didn’t kill the cat. Lack of creativity did! The world has woken up to the fact that creativity is not just a fluffy term assigned to kindergarten art projects. It is essential to human development, happiness, and last but not least, learning!

Let’s start with some reminders on why creativity is a tool that’s worth the extra effort.

a. Boosts participation. Giving students the power to create on their own—whether it be presentations, arguments or assignments—keeps them on their toes. They won’t just be going through the motions. Unable to rely on routine, they will be alert and waiting to hear what you have in store for them next.

b. Promotes active learning. By asking students to think outside the box, stray beyond normal assignment guidelines and use their own creativity, you can keep them in the realm of active learning for longer periods of time.

c.Creates a fun and positive learning environment in the classroom. Not only does creativity make class more enjoyable for the students, but it is also more fun for you, the teacher. Students have so much to offer, and sometimes stepping out of your normal routine and feeding off of their creative energy can do wonders. Fun and positivity are contagious. Creativity is the spark that gets it all going.

d. Improves language retention. Ultimately, this is what we are after. Our goal is to teach students a language. When the other four factors come together, the result will be improved retention due to increased participation, quality assignments, active learning and fun.

    Now, back to business! The following is a brief note on 5 keys to a creative language classroo

1. Resist Running Like Clockwork

    Routines can be useful. They are a sequence of habits that keep you on track and prevent complications. Not every day has to be a completely unique language learning experience. A little routine never hurt anyone, but zero creativity can.

Throwing in some spontaneity every now and then increases the level of default alertness that your students operate at. Routines are comfortable, sometimes too comfortable, letting students sit back and “turn off.” Mixing things up requires them to pay more attention and listen carefully.

 

2. Invert the Routine

You don’t have to completely change the routine to mix things up, you just have to change how the routine looks from the outside.

If you run the same three-mile loop every day, pretty soon your body will get used to it and it will become easy. Give yourself a new three-mile loop and all of a sudden you’ll be challenged again. The same is true with our students’ brains. We want to keep them from getting too comfortable. Let’s take a look at some tricks to help clarify:

 

Do the opposite. Take something familiar and do it differently. For example, if you always teach from the front of the class, try teaching from the back; if your students always sit in rows, try putting them in a circle.

Switch up the order. Do daily activities in a different order. If you usually give a homework assignment at the end of class, for example, give it at the beginning instead.

 

Change roles. Let students do the work. For example, if you usually read out the class schedule every morning, have one of your students do it one day.

 

3. Give Students the Power

As teachers our best source of inspiration is our students themselves. It’s okay to ask them for their ideas and opinions when designing a curriculum. Students are used to being told what to do and just going with the flow. Pull them back out of passive mode by giving them the power. Let them have a stake in the class by helping plan the curriculum for the next day or week. Here are some ways to do so:

 

Let students choose. Describe two assignments then ask something like, “Reza, which exercise would you like to do first?” Giving them the chance to choose will instantly wake them back up.

 

Involve students in scheduling. Present interchangeable topics that you plan to teach the following week. Write the days of the week on the board then ask students which topics they’d like to learn on which day. Have them explain their logic. Write the topics down next to the corresponding day and time, you have a student-made schedule.

 

 Regularly ask for feedback. Ask students if they have a favorite language exercise or assignment. If so, then conduct it more frequently. Often, what they want and what they need are the same thing. They’ll be the first to know if they’re losing interest or not understanding something.

 
برچسب ها: سرگروه زبان انگلیسی متوسطه اول -کلاس خلاق-نکات تدریس،
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 آبان 1397

منبع:دبیرخانه کشوری درس زبان انگلیسی  دوره اول متوسطه


ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 13 آبان 1397


منبع:سایت دبیرخانه کشوری زبان انگلیسی متوسطه اول


ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397
همکاران محترم میتوانند در لینک های زیر کلیپ های ویژگی های تدریس از طریق بازی را دریافت نمایند.
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 مهر 1397

In this article I will outline several reasons for using role-play in the classroom and I will offer some tips for getting the most out of role play.

Introduction

  • What is role-play?
  • Why use Role play?
  • Tips on successful classroom role-play?
  •  
Introduction
Incorporating role-play into the classroom adds variety, a change of pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of fun! It can be an integral part of the class and not a 'one-off' event. If the teacher believes that the activity will work and the necessary support is provided, it can be very successful. However, if the teacher isn't convinced about the validity of using role-play the activity "will fall flat on its face just as you expected it to" (Gillian Porter Ladousse 1987). Therefore, if you think positive and have a go, you may be pleasantly surprised


ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 مهر 1397ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 مهر 1397
یکی از مشکلاتی که در راستای آموزش زبان همیشه بوده و است و خودنمایی کرده است, توانایی spelling دانش آموزان در راستای نوشتن صحیح و بدون غلط بوده است. در پایه دهم, به خاطر عدم توجه کافی به این مقوله, مشکلات عدیده و اساسی برای دانش آموزان بوجود آمده است. کتاب زیر می تواند راه هایی را پیشنهاد نماید که تا حدودی بتوان بر این مشکل فائق آمد.ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 1
آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید